Více času na podstatné

Analýza a převádění dat

11.03.2011 09:58

2.3 Analýza a převádění dat

 

Informace přenášená uživateli pomocí indikátorů pro EPE může mít různou formu. Indikátory pro EPE mohou být upravovány, agregovány nebo váženy tak, aby to odpovídalo povaze dané informace a jejímu zamýšlenému použití.

Pokud jsou indikátory upravovány do relevantních informací, musí být využit definovaný a odůvodněný způsob úpravy, tak aby nebyla narušena věrohodnost a pravdivost popisované informace. K agregaci a vážení by se mělo přistupovat velmi opatrně, při dodržení podmínek ověřitelnosti, konzistence, porovnatelnosti, srozumitelnosti a správného pochopení informace uživatelem.

 

Příklady úprav dat používaných v EPE

 

Přímá měření nebo výpočty:

základní data nebo informace, jako je například objem emitované znečišťující látky v tunách, spotřeba energií v GJ ap. Tento způsob se hodí pro provozy se neměnnou produkcí jak co do objemu, tak i struktury.

Poměrná měření nebo výpočty:

data nebo informace porovnaná s jiným parametrem nebo vztažená k jinému parametru (např. objem výroby, čas, místo nebo výchozí podmínky, příjmy, počet zaměstnanců ap.), jako je například objem emitované znečišťující látky v tunách na tunu vyrobeného výrobku nebo objem emitované znečišťující látky v tunách na jednotku obratu z prodeje. Různá data mohou být porovnávána s různými parametry. Poměrné údaje se používají především tam, kde silně kolísá objem a druh produkce, počet zaměstnanců ap.

Indexované údaje:

data nebo informace převedené na jednotky nebo do formy, která umožní srovnat danou informaci s vybranou základní hodnotou,  které je přiřazena hodnota 100%. Např. vývoj produkce emisí znečišťující látky za dané roky vyjádřené jako procentní podíl těchto emisí v základním roce. Používá se tam, kde nechceme uvádět konkrétní objemy, ale stačí nám vyjádření trendů.

Agregované údaje:

data nebo informace stejného typu, které pocházejí z různých zdrojů, shromážděné a vyjádřené jako kombinovaná hodnota, například celkový objem dané znečišťující látky v tunách emitovaný z výroby jednoho výrobku v daném roce, který se určí jako součet emisí z několika zařízení vyrábějících daný výrobek., celková produkce odpadů za několik provozoven dohromady ap. Používáme tam, kde potřebujeme vyhodnotit celkový dopad několika dílčích činností.

Vážené údaje:

data nebo informace modifikované pomocí faktoru, který odpovídá jejich významnosti. Používá se např. u vyjadřování objemu emisí skleníkových (přepočteno na ekvivalent CO2) plynů, nebo u spotřeb energií (spotřebované palivo se přepočítává na GJ).