Více času na podstatné

Centrum předcházení odpadů při CEMC

27.08.2014 11:13

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008 o odpadech bylo členským státům uloženo do 12. prosince 2013 zpracovat PROGRAM PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ. Tento koncepční materiál za ČR byl k tomuto datu zpracován, podroben připomínkovému řízení, projednán ve vládě a zaslán na vědomí Komisi. Vzhledem k tomu, že se jedná o koncepční materiál, muselo být provedeno posouzení jeho vlivu na životní prostředí (tzv. SEA). To zajistila Česká zemědělská univerzita v Praze a 5. srpna proběhlo úspěšně veřejné projednání jeho výsledků. Nyní by jej měla schválit vláda a poté být postoupen do Bruselu.

Program prevence je víceletý koncepční dokument, který si jako hlavní cíl vytkl Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů. Tento hlavní cíl je pak rozepsán na 13 dílčích cílů krátkodobého (do 2016), střednědobého (do 2018) a dlouhodobého charakteru. Pro jejich dosažení je navrženo 26 opatření. Plný text Programu naleznete ZDE.

Hned první blok navržených opatření nazvaný Informační podpora, vzdělávání a osvěta zahrnuje 9 opatření a hned první z nich zní: Vytvořit a po celou dobu realizace Programů předcházení vzniku odpadů zajistit kontinuální provoz volně přístupné informační základny o problematice předcházení vzniku odpadů na všech úrovních. Vypracovat a volně propagovat příručku pro občany, jak předcházet vzniku odpadů (se zaměřením na komunální odpad a jeho jednotlivé složky).

CEMC se dlouhodobě prostřednictvím odborného měsíčníku Odpadové fórum problematice předcházení vzniku odpadů věnuje a proto v přímé reakci na toto i další opatření založil internetovou platformu www.predchazeniodpadu.cz, kam soustředil veškeré materiály na toto téma, které vyšly v časopisu ODPADOVÉ FÓRUM i z dalších zdrojů. Současně se rozhodl uspořádat 1. národní konferenci Předcházení vzniku odpadů. Ta se uskuteční 2. října 2014 (více o konferenci ZDE).

Záštitu nad konferencí převzalo jak Ministerstvo životního prostředí, které konání konference navíc i finančně podpořilo, tak Ministerstvo průmyslu a obchodu. Konference Předcházení vzniku odpadů je také součástí prestižního seriálu odpadářských akcí Odpadové dny 2014. Mediálními partnery jsou Odpadové fórum a internetový portál Tretiruka.cz, v jehož rámci se nachází příslušná tematická platforma.

Konference je určena všem, kteří se zajímají o problematiku předcházení vzniku odpadů nebo o jejich opětovné využití, které s tímto úzce souvisí. V době psaní těchto řádek (27. srpna), tedy více než měsíc před konferencí, je již přihlášeno přes 240 účastníků a stále se hlásí další. Přihlašovací formulář ZDE. Seznam přihlášených účastníků je přístupný ZDE a je periodicky aktualizován.

Program konference je vystaven ZDE a nepředpokládáme žádné jeho významné změny. Z konference bude pořízen profesionální videozáznam a ten synchronizovaný s jednotlivými prezentacemi bude poté zpřístupněn na internetu.

Konference se zúčastní špičky Ministerstva životního prostředí, náměstkyně ministra Ing. Berenika Peštová a ředitel odboru odpadů Ing. Jaromír Manhart jako úvodní přednášející a konferenci zahájí osobně sám ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec. Při této příležitosti proběhne na téma předcházení vzniku odpadů a omezování spotřeby zdrojů jeho tisková konference.

 

Ondřej Procházka

CEMC, programový garant konference

prochazka@cemc.cz