Více času na podstatné

ČIŽP udělila pražské Ústřední čistírně odpadních vod 8 milionovou pokutu

13.05.2009 11:43

V lednu 2008 provedla Česká inspekce životního prostředí kontrolu
Ústřední čistírny odpadních vod v Praze (ÚČOV Praha), při níž bylo
zjištěno, že vypouštěné odpadní vody překračují povolené limity pro
vypouštění. Na základě dalšího šetření stanovila inspekce pokutu ve
výši 8 milionů korun.

Pracovníci oddělení ochrany vod ČIŽP OI Praha při šetření zjistili, že
v důsledku odbahňování Kyjského rybníka a následného nedovoleného
vypouštění kalů do veřejné kanalizace, došlo k technologickým
problémům na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze, která není na
tak velký objem anorganických látek koncipována. Přítok těchto látek
probíhal od září do listopadu 2007 a od postupných technologických
problémů vedl až k téměř havarijnímu stavu v provoze ÚČOV.

Přestože provozovatel čistírny měl možnost při svém technologickém
dohledu nad provozem ÚČOV zjistit přítok kalů již od října 2007 a
skutečně jej zjistil na počátku listopadu 2007, provedl účinná
opatření až v lednu a únoru 2008, tedy v době, kdy byl na ÚČOV již
ohlášen havarijní stav a do Vltavy byly vypouštěny nedostatečně
čištěné odpadní vody s obsahem látek překračující povolené limity k
vypouštění.

Za poslední 3 roky udělila ČIŽP OI Praha společnosti Pražské
vodovody a kanalizace, a.s. již 3 pokuty za překročení povolených
limitů znečištění ve vypouštěných odpadních vodách v celkové výši 7
475 000 Kč ( v roce 2005 udělena pokuta ve výši 1 000 000 Kč, 2006
udělena pokuta 4 475 000 Kč, 2007 udělena pokuta 2 000 000 Kč) .
Poslední 8 milionová  pokuta je zatím tou nejvyšší.


V Praze dne 10.4.2009
Ivana Awwadová
tisková mluvčí ČIŽP