Více času na podstatné

Co přináší novela směrnice RoHS 2

23.11.2017 17:54

Hlavním cílem revidované směrnice RoHS 2 je řešení dvou tematických okruhů. Prvním jsou dopady rozsahu působnosti platné směrnice na výrobky náležejících do produktových skupin: zdravotnické prostředky, monitorovací a kontrolní přístroje včetně průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů a na jiná elektrozařízení (na která se směrnice RoHS 2 začne poprvé vztahovat od 22. 7. 2019) a na specifické druhy výrobků. Novela směrnice RoHS 2 byla dne 15. 11. 2017 vyhlášena pod číslem 2017/2102/EU v Úředním věstníku EU. Její transpozici musí členské státy EU zajistit nejpozději do 12. 6. 2019.

Čtyři dílčí úpravy se týkají:

1) umožnění obchodování s použitými výrobky na sekundárním trhu, náležejících do výše zmíněných produktových skupin

Zrušení dosavadního čl. 2 odst. 2 znamená, že i po 22. 7. 2019 bude možné použitá elektrozařízení, která náleží do výše uvedených produktových skupin, dodávat na trh, tzn., že jejich dosavadní uživatelé je budou moci prodávat jako použité výrobky. U produktových skupin “zdravotnické prostředky” a “monitorovací kontrolní přístroje” se jedná o zařízení uvedená na trh před 22. 7. 2014. Dále jde speciálně o diagnostické zdravotnické prostředky in vitro uvedené na trh před 22. 7. 2016 a nakonec o průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje uvedené na trh před 22. 7. 2017. Tato změna je výrazem podpory opětovného používání a sekundárního trhu s použitými elektrozařízeními, kterým by jinak hrozilo okamžité zastavení (hard stop) k 22. 7. 2019;

2) umožnění používání kabelů a náhradních dílů pro opravy, opětovné použití, modernizací funkcí nebo zvýšení kapacity bez požadavku na omezení některých nebezpečných látek, a to u elektrozařízení náležejících do produktových skupin: zdravotnické prostředky (včetně diagnostických zdravotnických prostředků in vitro), monitorovací a kontrolní přístroje včetně průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů a na ostatní jiná elektrozařízení;

3) úpravy definice pojmu nesilniční pojízdný stroj určený výlučně k profesionálnímu použití a

4) vyloučení píšťalových varhan z rozsahu působnosti směrnice RoHS 2.

Druhým tématem revidované směrnice RoHS 2 jsou pravidla procesního postupu EK při posuzování žádostí o prodloužení platnosti výjimek ze zákazu používání některých nebezpečných látek v elektrozařízeních.

Novela směrnice RoHS 2 č. 2017/2102/EU bude transponována již v roce 2018 do českého právního předpisu, kterým je nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.

 

Dokument ke stažení:

Směrnice 2017_2102_EU [pdf, 381 kB]

 

 

Zdroj: MPO