Více času na podstatné

Dne 25. května 2010 vstoupilo v platnost nové nařízení Komise (EU) č. 440/2010 o poplatcích placených ECHA podle nařízení CLP

16.06.2010 08:01

Dne 22. května 2010 bylo v Úředním věstníku Evropské unie vyhlášeno nové nařízení Komise (EU) č. 440/2010 ze dne 21. května 2010 o poplatcích placených Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) podle nařízení č. 1272/2008 (nařízení CLP).

Dne 25. května 2010 vstoupilo v platnost nařízení Komise (EU) č. 440/2010 ze dne 21. května 2010 o poplatcích placených Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Toto nařízení stanoví výši a pravidla pro úhradu poplatků vybíraných ECHA v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP).

Výrobce, dovozce nebo následný uživatel látky obsažené ve směsi může ECHA předložit

  • žádost o povolení používat alternativní chemický název;
  • návrh na harmonizaci klasifikace a označování látky.

Tyto žádosti by měly být podle nařízení (ES) č. 1272/2008 zpoplatněny

  • pokud byly podané podle čl. 24 odst. 1 tohoto nařízení;
  • v případech stanovených v čl. 37 odst. 3 tohoto nařízení.

Agentura stanoví odlišné poplatky pro velké podniky, střední podniky, malé podniky a mikropodniky. Mikropodniky, malé a střední podniky nesou v porovnání s velkými podniky neúměrnou regulační a administrativní zátěž a z tohoto důvodu jsou jejich poplatky sníženy. Definice mikropodniků, malých a středních podniků jsou stanoveny v doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2010.

Poplatky podle nařízení č. 440/2010 Žádost o povolení používat alternativní chemický název Návrh na harmonizovanou klasifikaci a označování látky
látka v 5—ti směsích dodatečný poplatek

Standardní poplatek

velký podnik 4 000 EUR 500 EUR 12 000 EUR

Snížené poplatky 

střední podnik 2 800 EUR 350 EUR  8 400 EUR
  malý podnik 1 600 EUR 200 EUR  4 800 EUR
  mikropodnik  400 EUR 100 EUR  1 200 EUR

 

Poplatky za žádost o povolení používat alternativní chemický název se týká látky, která se vyskytuje nejvýše v pěti směsích. Za používání alternativního chemického názvu látky v dalších směsích bude vybírán dodatečný poplatek až do deseti dalších směsí a stejný dodatečný poplatek bude vybírán za každých dalších deset směsí.

V souvislosti s možnými nejasnostmi a pochybnostmi, které mohly vyvolat některé články v tisku, bychom rádi upozornili, že poplatky za registrace látek podle nařízení REACH jsou nadále upraveny nařízením Komise (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a nedochází zde k žádné změně.

 

Přílohy ke stažení: Nařízení o poplatcích podle nařízení CLP [pdf, 741 kB]

zdroj: MPO