Více času na podstatné

Domovy seniorů a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

24.02.2010 07:12

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – „Plní ohlašovací povinnost do IRZ domov seniorů (resp. ústav sociální péče)?“. Za rok 2009 vzniklo ošetřovatelskou činností 80 t/nebezpečného odpadu (jednalo se především o jehly, jednorázové pleny, inkontinenční pomůcky, jednorázové oděvy, obvazy, nepoužitelná léčiva atd.).

V domově seniorů je provozována plynová kotelna. Provozem kotelny v areálu domova nebyly překročeny žádné ohlašovací prahy.

 

Odpověď:

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31.3.2010) se plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní předpisy:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR),
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,
 • Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady:

 • provozovnu (v jedné lokalitě),
 • úniky látek, přenosy látek nebo přenosy odpadů,
 • překročení stanoveného ohlašovací prahu za příslušný ohlašovací rok.

Podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2). Čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako „zeměpisné umístění provozovny“. Z definice pojmu „zařízení“ dále vyplývá, že se jedná o stacionární technickou jednotku.

 

Ohlašovací povinnost do IRZ

Údaje do IRZ se zasílají za provozovnu, v níž je vykonávána určitá činnost, při které dochází k únikům znečišťujících látek, přenosům znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a produkci odpadů.

 • Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích do ovzduší, vody a půdy, v přenosech v odpadních vodách a v odpadech – příloha II nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo provozovnu.
 • Ohlašuje se pouze v případě překročení ohlašovacích prahů.
 • Množství úniků a přenosů musí být vyhodnoceno za jednotlivé provozovny.

 

Ohlašované údaje

Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, ve kterých dochází k :

 • únikům znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy nebo
 • přenosům znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu nebo
 • přenosům odpadních vodách mimo provozovnu nebo
 • přenosům odpadů (ostatních nebo nebezpečných) mimo provozovnu.

 

Ohlašovací povinnost domova seniorů

Předmětem dotazu je domov seniorů. Hlavním účelem domova seniorů je poskytování sociálních a zdravotních služeb klientům. Činností domova seniorů vzniklo za rok 2009 80t nebezpečného odpadu. Kromě toho je v domově seniorů provozována plynová kotelna. Jiné stacionární technické jednotky se v domově nenacházejí.

 • Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou překročeny ohlašovací prahy pro úniky nebo přenosy.
 • Odpad podléhající ohlašování do IRZ je odpad vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení.
 • Vzhledem k tomu, že zmíněný infekční odpad (jehly, obvazy, jednorázové pleny a další infekční materiály) nevzniká přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, nemusí být jeho roční množství (v dotazu specifikováno na 80 tun) započítáváno do celkového množství nebezpečného odpadu, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem pro ohlašování do IRZ.
 • Plynovou kotelnu je možné považovat za stacionární technickou jednotku. Úniky a přenosy z této jednotky je třeba vyhodnocovat a v případě překročení příslušných ohlašovacích prahů údaje nahlásit do IRZ. Podle dotazu ovšem k žádnému překročení ohlašovacích prahů činností kotelny nedošlo. Ohlašovací povinnost do IRZ tedy nevznikla.

Důležité právní předpisy:

 • zákon č. 25/2008 Sb.
 • nařízení EP a Rady č. 166/2006/ES.
 • nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Kompletní informace k plnění ohlašovací povinnosti naleznete v příručce pro ohlašování, která je k dispozici zde.

K řešení otázek k IRZ je určena služba Helpdesk IRZ, na kterou se může každý provozovatel či uživatel IRZ obrátit (irz.info@ce­nia.cz).

 

Upozornění

Informace uvedené v odpovědi služby helpdesk IRZ se striktně vztahují k plnění ohlašovacích povinností do integrovaného registru znečišťování podle zákona č. 25/2008 Sb., nařízení č. 166/2006/ES a nařízení vlády č. 145/2008 Sb.