Více času na podstatné

Dopravní značení, opravy pozemních komunikací a ohlašovací povinnost do IRZ

17.03.2010 07:55

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z helpdesku IRZ – Stavební společnost se zabývá opravami, výstavbou a rekonstrukcí komunikací, vodorovným a svislým dopravním značením a svodidlovými systémy. Většina odpadů společnosti vzniká na jednotlivých stavbách, které jsou realizovány v různých lokalitách po republice. V sídle společnosti, které je zároveň provozovnou vzniká minimální množství nebezpečných odpadů. V sídle společnosti je administrativní budova, opravárenská dílna (sloužící pro potřeby oprav vozového parku) a sklad (uskladněny hlavně barvy). Za rok 2009 společnost vyprodukovala 8,85t nebezpečného odpadu, z toho 8t plechovek od barev, kód odpadu 150104, které jsou používány při vodorovném dopravním značení. Zbylý N odpad (0,85t) byl vyprodukován v sídle společnosti. Nebezpečný odpad (kovový obal, kód 150104) , který vznikl se vždy týkal jednotlivé stavební zakázky. Plní provozovatel ohlašovací povinnost do IRZ za rok 2009?

 

Ohlašování do IRZ za rok 2009

Předmětem dotazu je ohlašovací povinnost společnosti provádějící výstavbu a rekonstrukci silnic, vodorovné a svislé dopravní značení a výstavbu svodidlových systémů. Většina odpadů společnosti vzniká na jednotlivých stavbách, které jsou realizovány v různých lokalitách po republice. V sídle společnosti, které je zároveň provozovnou vzniká minimální množství nebezpečných odpadů. V sídle společnosti je administrativní budova, opravárenská dílna (sloužící pro potřeby oprav vozového parku) a sklad (uskladněny barvy).

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31.3.2010) se plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní předpisy:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR),
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,
 • Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady.

 • Provozovnu – podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna jiná činnost, než je uvedena v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, nebo činnost s nižší kapacitou, než je uvedena v této příloze“ (§ 3 odst. 2).
 • Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická osoba).
 • Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti) provozované v provozovně.
 • Lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako „zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.
 • Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny mimo provozovnu.
 • Překročení ohlašovací prahu. Ohlašovací prahy pro látky a odpady jsou určeny výše uvedenými právními předpisy a představují množství látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací povinnost.

Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích do ovzduší, vody nebo půdy nebo v přenosech v odpadních vodách mimo provozovnu nebo v odpadech mimo provozovnu – příloha II Nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 Nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je za rok přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo provozovnu. Ohlašovací povinnost vzniká pouze v případě překročení příslušných ohlašovacích prahů.

 

Provádění úprav pozemních komunikací

Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, které tvoří stacionární technické jednotky, v nichž je vykonávána určitá činnost, při které dochází k únikům znečišťujících látek nebo přenosům znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách mimo provozovnu nebo přenosům odpadů mimo provozovnu. Ohlašovací jednotkou pro integrovaný registr znečišťování je jednotlivá provozovna s přesnou polohou, která může být určena zeměpisnými souřadnicemi. Důležitým aspektem vzniku ohlašovací povinnosti je tak mimo jiné existence provozovny se zeměpisnými souřadnicemi. Ohlašovací povinnost plní provozovatel provozovny.

Společnost provádí úpravy dopravního značení či rekonstrukce vozovek v průběhu roku v různých lokalitách (na různých stavbách). Stroje a technologie, z jejichž činnosti by mohly vznikat úniky či přenosy se přesunují mezi jednotlivými stavbami. Není tedy naplněno hledisko, že technologické jednotky jsou stacionární, působí v jedné lokalitě v rámci provozovny jednoho provozovatele. Stavební společnost silnice neprovozuje. Po dokončení úpravy dopravního značení (nebo údržby komunikace) staveniště zaniká.

Společnost by tedy obtížně mohla provést ohlášení do IRZ za ohlašovací rok (s ohledem na aspekt ohlašovací jednotky, jejího přesného geografického umístění a rovněž s ohledem na mobilitu provozovaných zařízení), protože by musela uvádět jako místo vzniku odpadu části (úseky) pozemních komunikací, ve kterých neprovozuje žádná stacionární zařízení. Z uvedených důvodů by bylo velmi problematické za jednotlivá staveniště ohlašovat do IRZ.

Za provozovnu ve smyslu zákona č. 25/2008 Sb. je možné považovat sídlo společnosti, kde se nachází administrativní budova, sklad a opravárenská dílna.

 

Odpady vznikající při činnosti společnosti

Provozovateli vzniklo celkem 8,85t nebezpečného odpadu. Z toho 8t plechovek od barev (barvy jsou používány při vodorovném dopravním značení), zbylý odpad byl vyprodukován v sídle společnosti. Činnost společnosti se uskutečňuje v různých lokalitách ČR.V sídle společnosti je provozována administrativní budova, opravárenská dílna a sklad barev.

V IRZ se sledují – přenosy odpadů (nebezpečných a ostatních) mimo provozovnu (článek 5 nařízení č. 166/2006/ES – ohlašovací prahy 2t/rok nebezpečných odpadů a 2000 t/rok ostatních odpadů) a přenosy znečišťujících látek v odpadech přenášených mimo provozovnu (příloha č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.).

Odpad (množství odpadu a množství znečišťujících látek v odpadech), který musí být sledován pro účely IRZ je odpad vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení v provozovně.

8 tun nebezpečného odpadu (obaly od barev) tazateli vzniklo v různých lokalitách ČR (na různých komunikacích) podle aktuálně prováděných zakázek. Není tak splněn předpoklad vzniku odpadu přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení v přesně vymezené (zeměpisnými souřadnicemi) provozovně. Takto vzniklý odpad nemusí být započítáván do celkového množství nebezpečných odpadů, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem.

0,85 tun nebezpečného odpadu vzniklo přímo v sídle společnosti, kde se nachází administrativní budova, sklad a opravárenská dílna. Nebylo dosaženo ohlašovacího prahu pro nebezpečný odpad (2t/rok). Údaje nemusí být do IRZ ohlašován. Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení ohlašovacího prahu.

 

Závěr

 • Společnost provádějící úpravu pozemních komunikací (značení, údržba, rekonstrukce) množství odpadů vznikající na jednotlivých dočasných stavbách v různých lokalitách nemá povinnost do IRZ ohlašovat.
 • Vzhledem k tomu, že v sídle společnosti vzniklo 0,85 tun nebezpečného odpadu, nevznikla povinnost ohlašovat ani tento údaj do IRZ, protože nebyl překročen ohlašovací práh 2t/rok.