Více času na podstatné

Dotace pro vodohospodářské projekty

12.10.2009 14:08
 Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky vyhlásily již XIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP). Žádosti budou přijímány od 2. listopadu 2009 do 5. ledna 2010. Výzva je určena pro projekty vedoucí ke snížení znečištění vod z komunálních zdrojů a zlepšení jakosti pitné vody a byla zařazena do harmonogramu výzev na jaře tohoto roku jako jeden z protikrizových instrumentů v Operačním programu Životní prostředí.

 

Dotace jsou určeny pro projekty zaměřené na výstavbu, rekonstrukci a dostavbu stokových systémů sloužících veřejné potřebě a dále na výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci centrálních čistíren odpadních vod nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO1, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny2 v souladu s platnými předpisy ČR i EU.

Dále o podporu budou moci žádat zájemci s projekty zaměřenými na výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci úpraven vody, zdrojů pitné vody a přivaděčů zásobujících více než 2 000 obyvatel a výstavbu a dostavbu rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě v obcích nad 2 000 obyvatel. Tyto projekty budou podpořeny i v případě aglomerací pod 2 000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu. Podmínkou je, že projekt bude součástí komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v těchto aglomeracích.

Výše prostředků určená pro tuto výzvu dosahuje částky 8 miliard korun. Z toho na projekty na snížení znečištění vod je určeno 5 miliard korun a na projekty vedoucí ke zlepšení jakosti pitné vody 3 miliardy korun. Příjem žádostí o podporu bude ukončen před 5. lednem 2010, pokud objem požadované dotace z prostředků EU dosáhne u písemně došlých žádostí dvojnásobek uvedené alokace.

„Tento postup byl poprvé aplikován ve výzvě na zateplování veřejných budov. Opatření má přispět k menšímu počtu odmítnutých žádostí z důvodu vyčerpání alokace a větší jistotě žadatelů," vysvětlil opatření Petr Štěpánek, ředitel SFŽP ČR, „finanční prostředky na schválené projekty se také rychleji dostanou k žadatelům, což je významné opatření v současné finanční krizi".

Na internetových stránkách OPŽP bude od zahájení příjmu žádostí zobrazeno počítadlo, které bude znázorňovat objem požadované dotace u přijatých žádostí. V případě naplnění dané alokace k danému dni budou až do konce pracovní doby přijaty všechny podané žádosti, bez ohledu na naplnění alokace.

Podaná žádost musí obsahovat všechny požadované přílohy dle charakteru projektu, viz Příloha č. 1 Směrnice MŽP č. 5/2008. Výjimku z tohoto pravidla lze uplatnit u následujících příloh - územní rozhodnutí , stanovisko ČIŽP, odborný posudek AOPK nebo správy NP, a zde platí:

  • územní rozhodnutí musí být vydáno nejpozději ke dni podání žádosti, přičemž knabytí právní moci musí dojít nejpozději do 5. 1. 2010,
  • stanovisko ČIŽP, odborný posudek AOPK nebo správy NP musí být vydáno a doloženo na SFŽP nejpozději do 5. 1. 2010.

Tato výjimka se vztahuje pouze na výše uvedené přílohy.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP.

1 Ekvivalentní obyvatel (EO) - je definovaný produkcí látkového znečištění 60 g BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku) za den.
2 Povodí vodního díla (dále jen „VD") Nové Mlýny - rozumí se obce ležící v části povodí Dyje nad VD Nové Mlýny, v povodí Svratky, v povodí Jihlavy, v povodí Oslavy, v povodí Jevišovky a ležící přímo u VD Nové Mlýny. Zařazení povodí vodního díla Nové Mlýny do oblasti se zvláštní ochranou dáno Usnesením vlády České republiky ze dne 6. května 2002 č. 456 „Zpráva o hospodářské a sociální situaci Jihomoravského kraje".

Text 13. výzvy, Hodnotící kriteria

 

Zdroj: www.sfzp.cz