Více času na podstatné

Dotace SFŽP - nové dokumenty!

30.04.2010 08:03

Byla zveřejněna nová Směrnice o předkládání žádostí a poskytování podpory z OPŽP

 

Směrnice MŽP č. 4/2010 vstoupila v platnost 28. dubna 2010. Žadatelé jsou povinni se novou směrnicí řídit při podávání žádostí o podporu v rámci již vyhlášené XVIII. a XIX. výzvy a výzev následujících.

 

Hlavní změny v nové Směrnici MŽP č. 4/2010:

text Směrnice:

 • čl. 4 odst. 8 - bonitním žadatelům může Fond poskytnout půjčku na posílení vlastních zdrojů žadatele a to nově až do výše rozdílu celkové dotace OPŽP a celkových způsobilých výdajů projektu. Nově lze půjčku poskytnout u projektů generujících příjmy a to až do výše celkových způsobilých výdajů,
 • čl. 4 odst. 9 - Ministr může ve zvlášť odůvodněných a výjimečných případech poskytnout půjčku až do výše celkových výdajů projektu a to na dobu splatnosti delší než 10 let,
 • čl. 5 odst. 3 - formulář žádosti již nemusí být parafován statutárním orgánem/zástupcem na každé straně,
 • čl. 6 bod 4 - u akceptovaných žádostí bude prověřena ekonomika žadatele dle definice uvedené v příloze č. 4.1 této Směrnice,
 • čl. 7 - doplnění odkazu na koncesní zákon,
 • čl. 7 odst. 3 - ve výjimečných a odůvodněných případech je možno zahájit zadávací řízení na stavební práce a dodávky před datem akceptace žádosti Fondem.

příloha č. 1:

 • u všech prioritních os (PO) odstraněn - Doklad o stanovení statutárního zástupce žadatele, který potvrzuje podpisem žádost o poskytnutí podpory,
 • u všech PO odstraněny tyto doklady a přesunuty do žádosti na záložku L - Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH  a Čestné prohlášení žadatele, že má dostatečnou administrativní a provozní kapacitu pro splnění povinností týkajících se poskytnutí finančních prostředků,
 • Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a Podklady pro stanovení přípustné výše veřejné podpory přesunuty do přílohy č. 2 této Směrnice, tzn. tyto doklady jsou vyžadovány až k RoPD a Smlouvě,
 • u PO 7 jsou nově vyžadovány některé přílohy i na nosiči CD,
 • specifické změny u všech PO.

příloha č. 2 - specifické změny u některých PO.

příloha č. 4 - celá příloha zrevidována - žadatel dokládá ekonomické doklady k žádosti na základě tabulky uvedené v části 4.1 této přílohy.

příloha č. 5 - u některých veřejnoprávních žadatelů doplněn odkaz, že označení typu subjektu jako veřejnoprávní je pouze orientační a konkrétní subjekt musí být zařazen na základě vyhodnocení podmínek uvedených v této příloze.

Směrnice MŽP č. 4/2010 a její přílohy.

 

Na webu je aktualizovaná verze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

Dne 29. dubna 2010 byla zveřejněna aktualizovaná verze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Změny se týkají kapitoly 4 Zadávací řízení a kapitoly 5 Výběrové řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury v rámci Prioritní osy 1 (1.1.1., 1.2.).

 

V kapitole 4 byl upraven výčet způsobů zahájení výběrových řízení na zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona. Dále pak výše hodnotících kritérií pro výběrová řízení - v případě zakázek na stavební práce, kdy je hlavním hodnotícím kritériem stanovena ekonomická výhodnost nabídky, byla upravena váha dílčího kritéria nabídkové ceny na 80%. Pro zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byly dále upraveny informace týkající se používání dílčích hodnotících kritérií - bylo zakázáno použití sankce jako dílčího kritéria a dále stanoveny náležitosti, které musí být splněny v případě, že je dílčí hodnotící kritérium číselně vyjádřitelné. Pro užití užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byla doplněna povinnost zadavatele vyzvat k podání nabídky minimálně 10 zájemců, případně (při méně než 10 zájemcích) vyzvat k podání nabídky všechny zájemce, kteří podají žádost o účast a prokáží splnění kvalifikace.

V kapitole 5 byly upraveny informace o náležitostech výběrového řízení na provozovatele - byla stanovena povinnost, že jedním z dílčích hodnotících kritérií pro výběr provozovatele musí být vždy výše ceny pro vodné a/ nebo stočné. Dále byly upraveny informace o posouzení podkladů ze strany SFŽP před zahájením výběrového (zadávacího, koncesního) řízení, o posouzení podkladů výběrového (zadávacího, koncesního) řízení a posouzení průběhu výběrového řízení před podpisem smlouvy. Byla vložena nová podkapitola 5.3 týkající se podmínek pro zadávání koncesních smluv malého rozsahu.

Tato verze Závazných pokynů vstupuje v platnost dne 29. 4. 2010. Ustanovení kapitoly 4 Zadávací řízení nabývají účinnosti od 1. 5. 2010 s tím, že tato kapitola je vztažena na zadávací řízení, jejichž zadávací podmínky (dle čl. 4.4) byly již na Fond předloženy ke schválení k 1. 5. 2010 a v případě výběrových řízení, u kterých Fond zadávací podmínky ex ante neposuzuje pak na výběrová řízení, která byla zahájena po tomto datu.

Zadávací řízení, jejichž zadávací podmínky (dle čl. 4.4) byly Fondu předloženy před tímto datem, se budou i nadále řídit předpisy a pravidly platnými v den jejich zahájení a výběrová řízení, která byla zahájena před tímto datem, se budou i nadále řídit předpisy a pravidly platnými v den jejich zahájení.

Aktualizované závazné pokyny pro žadatele a příjemce OPŽP

 

Zdroj: sfžp