Více času na podstatné

EU k opětovnému využití

06.11.2013 13:22

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (vyšla 24. 7. 2012 v Úředním věstníku Evropské unie).

čl.6:

2. Členské státy zajistí, aby byly sběr a přeprava OEEZ sebraných tříděným sběrem prováděny způsobem umožňujícím optimální podmínky pro přípravu na opětovné použití a recyklaci, jakož i izolaci nebezpečných látek.

Aby se maximalizovala příprava na opětovné použití, podporují členské státy, aby sběrné systémy nebo sběrná zařízení tam, kde je to vhodné, před jakoukoli další přepravou zajistily, že OEEZ, která mají být připravena k opětovnému použití, jsou na sběrných místech separována od jiných OEEZ sebraných tříděným sběrem, zejména tím, že umožní přístup pracovníkům z center opětovného použití.

Směrnice RoHS 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních umožňuje v čl. 4 a 5 výjimky pro opětovné použití EEZ uvedených na trh před 1. červencem 2006 a náhradní díly z nich získané za uvedených podmínek.

 

Zdroj: Odpadové fórum 9/2012

Autor: Ing. Jan Pavlíček  (odbor odpadů MŽP) - redakčně upravil (op)

Klíčová slova: směrnice 2012/19/EU, příprava na opětovné využití, OEEZ, směrnice RoHS 2011/65/EU, náhradní díly