Více času na podstatné

Euronovela zákona o odpadech

02.06.2010 09:27

V dubnu letošního roku schválil Senát Parlamentu ČR tzv. euronovelu zákona o odpadech, která řeší dvě oblasti povinností vyplývajících České republice z jejího členství v EU.

 

Jedná se o následující povinnosti:

o Transpozice rámcové směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (transpozice je předepsána do 12. prosince 2010) a

o Řešení několika řízení o porušení Smlouvy o založení Evropských společenství vedených Evropskou komisí proti ČR:

    - Řízení č. 2006/2478 vedené proti ČR z důvodů nesprávné transpozice směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů;

    - Řízení č. 2008/0145 vedené proti ČR z důvodů neprovedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/103/ES, kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech;

    - Řízení č. 2009/2265, jehož předmětem je namítané nesprávné provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

Způsob řešení výše uvedených povinností byl nastíněn již v Tezích rozvoje odpadového hospodářství v ČR, které byly Ministerstvem životního prostředí připraveny na podzim loňského roku a které rovněž byly předloženy vládě pro informaci na jejím zasedání 30. listopadu loňského roku. Teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR tak stanovily, že klíčové povinnosti budou vyřešeny euronovelou stávajícího zákona o odpadech a až poté bude připraven zcela nový zákon o odpadech.

Euronovela byla Poslanecké sněmovně předložena jako poslanecká iniciativa čtyř poslanců: Václava Mencla (ODS), Robina Böhnische (ČSSD), Vladimíra Dlouhého (ODS) a Vlastimila Aubrechta (ČSSD), a to jako sněmovní tisk č. 1031/0. Projednána byla na 75. schůzi Poslanecké sněmovny a v prvním čtení byla dne 19. března schválena. Legislativní proces poté pokračoval v Senátu, kde byla jako senátní tisk č. 245 projednána a doporučena ke schválení ve dvou výborech Senátu: Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Celý Senát pak schválil euronovelu ve středu 21. dubna 2010.  Euronovela byla dne 13. května podepsána prezidentem. Samotná účinnost novely zákona je stanovena na první den druhého kalendářního měsíce po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Obsahem euronovely, jak je výše naznačeno, je především transpozice rámcové směrnice, proto se v rámci euronovely zákona o odpadech setkáváme s novými či alespoň upravenými definicemi pojmů, jak je tomu např. u pojmu „nebezpečný odpad“. Ten bude od okamžiku účinnosti novely definován tak, že se jedná o odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech. K tomu je nutné poznamenat, že rámcová směrnice zavádí další nebezpečnou vlastnost – senzibilitu. Ale jsou zde i zcela nové pojmy, jako např. definice pojmu opětovné použití, příprava k opětovnému použití, prvotní původce odpadu či obchodník.

Největší změnu však přináší euronovela v tom směru, že v souladu s rámcovou směrnicí o odpadech zavádí definice tzv. vedlejšího produktu a stavu, kdy odpad přestává být odpadem. Věc se díky vedlejšímu produktu nikdy odpadem nestane, respektive přestane být odpadem, v případě splnění podmínek, které jsou v zákoně uvedeny. Tyto podmínky jsou však relativně obecné, proto budou pro některé odpadní toky stanovena upřesňující kritéria, která budou Evropskou komisí vydána formou nařízení, předpisem přímo aplikovatelným v jednotlivých státech EU a nebude tak docházet k nepřesnostem, jak by k tomu mohlo docházet v případě transpozice směrnic.

V současnosti Evropská komise připravuje kritéria pro hliník, železo, ocel, papír, měď a sklo. V euronovele je i zmocnění pro vydání prováděcích právních předpisů ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a to v souladu se směrnicí, která umožňuje členským státům připravit kritéria pro odpadové toky, u kterých tato kritéria nebyla stanovena na evropské úrovni.

Rámcová směrnice rovněž pevně stanovuje hierarchii způsobů nakládání s odpady, ze které jednoznačně vyplývá, že primárně se má vzniku odpadu  předcházet a až na posledním místě vzniklé odpady odstraňovat. Od této hierarchie je možné se odchýlit, ale jen ve velmi výjimečných případech.

Nově euronovela umožňuje obcím, aby v rámci svých obecně závazných vyhlášek, kterými stanovují systém nakládání s komunálním odpadem, stanovily systém i pro biologicky rozložitelnou složku komunálního odpadu. Do současnosti se to týkalo pouze systému nakládání se stavebním odpadem.

Další zásadní změnou, kterou přináší euronovela, je stanovení výpočtu pro energetickou účinnost spalování komunálního odpadu. V případě, že dané zařízení této účinnosti dosáhne (hodnoty budou, stejně jako vzorec, uvedeny v příloze č. 12 zákona o odpadech), nebude se jednat o odstraňování odpadu, ale o jeho využití. Evropská komise připravuje metodiku, která stanoví používat vzorec pro výpočet energetické účinnosti. Tato metodika by měla být k dispozici zřejmě na podzim letošního roku.

Rámcová směrnice o odpadech však nejen ve své hierarchii nakládání s odpady nabádá k předcházení vzniku odpadu, ale zároveň také členským státům ukládá, aby vypracovaly programy předcházení vzniku odpadů s konkrétními opatřeními a cíli k prevenci odpadů, které budou součástí národních plánů nakládání s odpady. V ČR toto bude upraveno v novém Plánu odpadového hospodářství ČR, který se v letošním roce začne připravovat. Programy musí členské státy vypracovat do prosince roku 2013.

Cílem euronovely však nebyla, jak jsem již zmínila výše, pouhá transpozice rámcové směrnice o odpadech, ale měla též za úkol vyřešit tzv. infrigmenty, které jsou ze strany Evropské komise proti České republice vedeny pro nesprávnou či neúplnou transpozici některých směrnic. Proto bude po účinnosti euronovely nově upravena oblast skládkování tak, aby byla plně v souladu se směrnicí o skládkách. Transpozice této směrnice obecně působila členským státům nemalé problémy a tak jsme nebyli jediní, kteří museli čelit řízení vedeného Evropskou komisí pro její neplnění. Euronovela zákona o odpadech v souladu s touto směrnicí nově definuje pojmy, jako je skládka, jednotlivé fáze skládky apod.

Dále se nově upravuje povinnost provozovatele skládky zajistit si odpadového hospodáře bez ohledu na typ skládky. Je třeba uvést, že v současnosti tato povinnost patřila pouze skládkám nebezpečných odpadů a komunálních odpadů. Rovněž je zde stanovena nová povinnost provozovatele skládek založit si zvláštní bankovní účet či si zajistit pojištění, které by pokrývalo případné škody na životním prostředí a zdraví způsobené provozem skládky a škodu způsobenou v případě ukončení provozu už během první fáze skládky, tzn. ve fázi zařízení na odstraňování odpadů. Při uzavírání tohoto zařízení navíc musí krajské úřady provést prohlídku a udělit k tomuto uzavření souhlas, včetně stanovení trvání a podmínek další péče  o skládku, rekultivace a asanace.

Další připomínka Evropské komise směřovala ke směrnici o odpadních bateriích a akumulátorech. V rámci Euronovely je tak nově přesněji vymezeno povinné stažení baterií a akumulátorů s obsahem kadmia vyšším, než povoluje směrnice o bateriích a akumulátorech (0,002 % hmotnostní Cd) a stanovení její výjimky (uvedení na trh v jakémkoli členském státě EU před 27. zářím 2008). Stejně tak je zde upravena výjimka z povinnosti dokládat technickou dokumentaci.

Poslední a asi nejsložitější oblastí byla otázka úpravy směrnice o vozidlech s ukončenou životností. Zde byla v rámci euronovely doplněna povinnost výrobců a akreditovaných zástupců zajistit přiměřenou hustotu míst zpětného odběru - výrobce má povinnost zajistit minimálně jedno sběrné místo v  rámci obce s rozšířenou působností, ve které má výrobce prodejní místo. A dále jim je uložena povinnost poskytnout zpracovatelům vybraných autovraků příslušné informace pro věcně správné a ekologicky šetrné zpracování.

Tyto povinnosti však byly napadeny v Senátu, a proto byla připravena k euronovele nezávislá senátorská novela zákona o odpadech, která tyto povinnosti bude upravovat odlišně. Tento návrh, který byl obsažen v senátním tisku č. 274, byl projednán ve stejný den jako euronovela, tj. 21. dubna. A jak se euronovely tento senátní tisk dotkne? V případě sběrných míst ponechává pouze slovní spojení „přiměřená hustota sběrných míst“ bez dalšího upřesnění. Stejně tak mění povinnost poskytovat informace zpracovatelům vybraných autovraků – a to na „poskytování přiměřených informací, na požádání jednotlivých zpracovatelů vybraných autovraků“.

O euronovele by se toho dalo samozřejmě napsat mnohem více, ale tento článek se věnuje pouze základním otázkám řešených v nové legislativní úpravě.

 

 

Čtěte dále: Text zákona č.154/2010Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Mgr. Eva Strnadová

Ministerstvo životního prostředí

E-mail: eva.strnadova@mzp.cz

 

Zdroj: OF č. 6/2010