Více času na podstatné

Indikátory environmentálního profilu

11.03.2011 10:03

1) dělení dle normy ISO 14031:

 

·         Indikátor stavu životního prostředí ECI (environmental condition indicator)

data, která poskytují informace o stavu životního prostředí na místní, regionální, národní nebo globální úrovni.

 

·         indikátor environmentálního profilu EPI (environmental performance indicator)

okruh dat, který poskytuje informace o environmentálním profilu organizace. Tvoří ho:

 

a)      indikátor řízení environmentálního profilu MPI (management performance indicator)který poskytuje informace o snaze vedení ovlivnit environmentální profil organizace; zaměřit se mají především na oblasti:

-          plnění politik a programů;

-          plnění požadavků (právních a jiných);

-          finanční otázky spojené s ŽP;

-          vztahy a okolím.

 

b)      indikátor profilu provozu OPI (operational performance indicator)který poskytuje informace o environmentálním profilu provozů organizace a o výsledcích snahy vedení ovlivnit environmentální profil. Základní doporučené oblasti hodnocení jsou:

-          vstupy do organizace: materiály, energie a služby;

-          způsob dodávek vstupů do provozu organizace;

-          vlastní provoz a údržba budov a zařízení organizace, vč. jejich konstrukce, instalace a provozu za normálního stavu i za mimořádných podmínek;

-          výstupy: výrobky hlavní a vedlejší, recyklované a znovu použité materiály, služby, odpady a jejich skladba, emise (do ovzduší, do vody nebo půdy, hluk, vibrace, teplo, záření, světlo), které jsou výsledkem provozu organizace;

-          dodávky výstupů, které jsou výsledkem provozu organizace.

 

2) Indikátory environmentálního profilu  nařízení ES a EP č. 1221/2009  - EMAS

 

Organizace registrovaná v programu EMAS musí vypracovat své Environmentální prohlášení. V něm podává zprávu o klíčových indikátorech, pokud se týkají přímých environmentálních aspektů organizace, a dalších příslušných exi­stujících indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí.

Ve zprávě musí být uvedeny údaje o aktuálních vstupech/dopadech. Pokud by zveřejnění negativně ovlivnilo důvěr­nost obchodních nebo průmyslových informací, může být organizaci povoleno indexovat tuto informaci ve své zprávě například tím, že zavede základní rok (s indexem 100), v porovnání s nímž by vývoj aktuálního vstupu/dopadu měl být uveden.

Požadavky na indikátory

·         udávají přesné hodnocení vlivu organizace na životní prostředí;

·         jsou srozumitelné a jednoznačné;

·         umožňují meziroční srovnání pro vyhodnocení vývoje vlivu činnosti organizace na životní prostředí;

·         umožňují případné srovnání s oborovými, vnitrostátními nebo regionálními měřítky;

·         případně umožňují srovnání s právními požadavky.

·         umožňují případné srovnání s oborovými, vnitrostátními nebo regionálními měřítky;

·         případně umožňují srovnání s právními požadavky.

Klíčové indikátory

 

a)  Klíčové indikátory se vztahují na všechny typy organizací. Zaměřují se na vliv činnosti organizace na životní prostředí v následujících klíčových environmentálních oblastech:

 

i. energetická účinnost (celková přímá spotřeba energie v MWh, GJ; poměr roční spotřeby energie k energii (elektřiny a tepla) vyrobené organizací z obnovitelných zdrojů energie);

ii. materiálová účinnost (roční hmotnostní průtok různých používaných materiálů (kromě nosičů energie a vody) vyjádřený v tunách);

iii. voda (celková roční spotřeba vody vyjádřený v m3;

iv. odpady (celková roční produkce odpadu  jednotlivých druhů odpadu vyjádřená v tunách, celková roční produkce nebezpečného odpadu vyjádřená v kilogramech nebo v tunách);

v. biologická rozmanitost (využívání půdy v m2 zastavěné plochy) a

vi. emise (celkové roční emise skleníkových plynů zahrnující alespoň emise CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs a SF6 vyjádřený v tunách ekvivalentu CO2, celkové roční emise do ovzduší zahrnující alespoň emise SO2, NOX a PM vyjádřené v kilogramech nebo v tunách).

                         

Pokud je organizace toho mínění, že jeden či více klíčových indikátorů není relevantní pro její významné environmentální aspekty, nemusí o těchto klíčových indikátorech podávat zprávu. Organizace musí toto své mínění odůvodnit s odkazem na environmentální přezkum, který provedla.

             

 

b) Každý klíčový indikátor se skládá

 

i)   z číselného údaje A, který uvádí celkové roční vstupy/dopady v dané oblasti,

ii)  z číselného údaje B, který uvádí celkové roční výstupy organizace, a

iii) z číselného údaje R, který uvádí poměr mezi A a B.

                         

Každá organizace podá zprávu o všech třech prvcích pro každý indikátor.

 

c)      Údaj o celkových ročních výstupech organizace, tj. číselný údaj B, je stejný pro všechny oblasti, ovšem přizpůsobuje se různým typům organizací v závislosti na jejich druhu činnosti a uvádí se takto:

                                                  i.      u organizací činných ve výrobním odvětví (průmysl) uvádí celkovou roční hrubou přidanou hodnotu vyjádřenou v milionech eur (mil. EUR) či celkovou roční fyzickou produkci vyjádřenou v tunách nebo v případě malých organizací celkový roční obrat nebo počet zaměstnanců,

                                                ii.      u organizací v nevýrobních odvětvích (správa/služby) může být vztažen k velikosti organizace vyjádřené počtem zaměstnanců.

Pro vyjádření celkových ročních vstupů může organizace kromě výše uvedených indikátorů využít rovněž jiné indikátory.

 

Příklad: Obecní úřad XY

 

 

A – celková produkce

B – počet pracovníků

R – měrná produkce na osobu

ostatní odpad (t)

kat. č. 20 03 01

1,75 t

10

0,175

nebezpečný odpad (kg) kat. č. 20 01 35

110 kg

11 kg