Více času na podstatné

Jáke jsou dvacetileté zkušensoti ČIŽP?

13.06.2012 16:10

Český spolek pro péči o životní prostředí dnes uspořádal velmi zajímavý seminář na téma "20let zkušeností České inspekce životního prostředí a praxe". Jednoznačně z přednášek vyplývá, že ČIŽP dosahuje 90% úspěšnosti ve správních řízení. Jsou i zaznamenané případy, kdy odvolací orgán případ vrátil s tím, že navrhovaná pokuta je nízká. ČIŽP musí vždy dát pokutu pokud nalezne rozpor s právními předpisy. Pokuta ve výši 0Kč není možná, avšak sama ČIŽP souhlasí s myšlenkou nedávat pokutu vždy. To ovšem za předpokladu, že pravidla budou taxativně vyjmenována v patřičném zákoně. ČIŽP celkem dohlíží na 1000 povinností, které vyplývají ze složkových zákonů a legislativy EU.

 

Pan Ing. Lukáš Kůs z ředitelství na začátku semináře krátce představil ČIŽP. ČIŽP je složena z deseti oblastních inspektorátů, dvou poboček a ředitelství. Oblastní inspektoráty vykonávají činnost v jednotlivých regionech. ČIŽP zaměstnává přibližně 611 zaměstnanců, přičemž inspektoři představují 80% zaměstnanců. V roce 2010 ČIŽP uskutečnila 16 603 kontrol přičemž 2 554 krát vydala rozhodnutí o pokutě. V roce 2011 se dají očekávat podobná čísla. Jednoduchým výpočtem tedy zjistíme, že 15% kontrol končí pokutou.

 

Oblast ochrany ovzduší:

Touto problematikou posluchače provedl Ing. Jaroslav Štourač. Pod oddělení ochrany ovzduší spadá kontrola povinností vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší, zákona o ochraně ozonové vrstvy a dále ochrana klimatického systému země (povolenky...). Pan Ing. J. Štourač upozornil posluchače, že nový zákon o ochraně ovzduší již vyšel ve sbírce pod číslem 201/2012 Sb. (text nového zákona k nahlédnutí ZDE). Prováděcí předpis se právě připravuje a lze očekávat, že bude vydán do účinnosti nového zákona o ochraně ovzduší tj. do 1. září 2012. Prováděcí předpis, bude pouze jeden. V současné době je předpis podrobován připomínkovému řízení (více čtete ZDE). Z pohledu praxe bylo provozovatelům doporučeno aby se zaměřili při snižování emisí na tzv. primární snižování emisí. Primární snižování emisí znamená zaměřit se na technologii již při projektování. Mezi opatření patří například změna paliva. Mezi tzv. sekundární snižování emisí patří konkrétní koncové technologie - filtry, odlučovače aj.

Mezi nejčastější delikty v oblasti ochrany ovzduší patří provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a skleníkové F-plyny. Druhou skupinou jsou delikty v oblasti měření emisí a v oblasti regulovaných látek. Významnou skupinu hříšníků tvoří tzv. certifikované osoby. Pan Ing. J. Štourač několikrát upozornil, že k pochybení dochází často při správě administrativních budov. V těchto budovách, kde jsou klimatizační jednotky, se opomínají kontroly těsnosti. Tyto kontroly provádějí autorizované osoby. Dále v této souvislosti bylo připomenuto, že pracovníci autoservisů, kteří provádějí výměnu klimatizačního média se musí prokázat platným dokladem o školení.

Nevyšší pokuty byly uděleny subjektům za provoz zdroje znečištění ovzduší bez platného povolení a za nedodržování limitů. Ovšem tyto prohřešky provozovatelů nejsou nejčastější. Při udělení pokuty ČIŽP vždy přihlíží k tomu, jaký má přestupek dopad na životní prostředí.

Doporučení: provádět měření emisí, provozovat zdroj v souladu s platným povolením, provádět kontroly těsnosti u zařízení s regulovanými a fluorovanými plyny.

 

Oblast ochrany odpadů:

Oblastí odpadů provedl posluchače Ing. P. Havelka. Oddělení OH disponuje v průměru 6 pracovníky na kraj. Oddělení OH kontroluje oblast odpadového zákona, zákon o obalech ale také pod toto oddělení patří chemické látky a REACH. ČIŽP se v oblasti odpadů prioritně zaměřuje na skládky odpadů, spalovny, sběrny, autovrakoviště, PCB, nebezpečné odpady a původce odpadů jako takové. Ing. P. Havelka konstatoval, že v ČR je provozováno 580 autovrakovišť. Například na Slovensku je jich jen 35! Dále byla připomenuta nedávná celostátní akce se zaměřením právě na autovrakoviště (více ZDE).

 

ČIŽP narazila na provozovatele, který provozoval 300 zařízení ještě s PCB!

 

Pan Ing. P. Havelka upozornil na skutečnost, že ČIŽP dohlíží celkově přibližně na 1000 povinností, které vyplývají z platné legislativy. Například v roce 1992 inspekce dozorovala 200 povinností, už v roce 2002 to bylo 400 povinností. Nejvíce povinností se týká chemických látek a odpadů. Nárůst dozorovaných povinností souvisí se vstupem ČR do EU.

Mezi problematické aspekty pan Ing. P. Havelka zařazuje - neúměrně komplikovanou a stále se měnící se legislativu. Otázka šíře a praktičnosti kontrolních kompetencí také sehrává důležitou roli. ČIŽP se musí nejprve prokázat před provedením kontroly, což neumožňuje dělat tzv. skryté kontroly podobně jako ČOI. Dalším aspektem je i faktický postih odpovědných subjektů či konkrétních osob vč. možnosti úniku od odpovědnosti. Podnikatelé využívají insolvenční řízení, konkurz i likvidaci společností. Problémem je jsou také odpady po zaniklých subjektech. V tomto případě by mohlo existovat jakési "povinné pojištění", konstatuje Ing. P. Havelka a dodává, že se jedná o prvek kt. dlouhodobě chybí. 

Ing. P. Havelka souhlasí s tím, že by ČIŽP nemusela vždy přistoupit k udělení pokuty. Je ovšem nutné, aby důvody pro prominutí sankce byly jasně a taxativně vyjmenovány v zákoně. Mezi tyto důvody mj. patří žádné porušení zákona za poslední tři roky a splnění nápravných opatření.

 

Oblast CHLP:

Pro oblast chemických látek má ČIŽP vyhrazeno patnáct inspektorů na oblastních inspektorátech. ČIŽP kontroluje národní a evropskou legislativu (REACH, CLP a detergenty) a dále do její činnosti spadá RAPEX - evropský systém oznámení o nebezpečných výrobcích. RNDr. Oldřich Jarolím konstatoval, že v této oblasti ČIŽP provádí přibližně 40% plánovaných kontrol. Za minulý rok ČIŽP udělila sankce v této oblasti v hodnotě 5 mil. Kč. Dále se RNDr. O. Jarolím zmínil o tzv. "komoditní kampani", která představuje efektivní cestu, jak zkontrolovat dodržování předpisů v jednom segmentu, přičemž se začíná u maloobchodníků. Mezi nejčastější porušení patří zejména špatná klasifikace, špatné symboly, H a P věty (RS věty). Bezpečnostní listy buť nejsou předány nebo nejsou přeloženy do českého jazyka. BL mají i špatný formát, nejsou aktualizovány pokud se zjistí nové skutečnosti. Pozor na chybná telefonní čísla pro případ nouzové situace! Samozřejmě mezi prohřešky patří zanedbané předregistrace.

V roce 2011 provedla ČIŽP v této oblasti 850 kontrol (163 správních řízení) a udělila pokuty v celkové hodnotě 4,1 mil Kč. Mezi mezníky, která ve svém důsledku znamenají zvýšení kontrolní činnosti patří vstup do EU, detergenty, REACH a CLP.

Dále RNDr. O. Petržílek připomněl, že u detergentů (čističe apod.) musí být zajištěna rozložitelnost povrchově aktivních látek (testy na biologickou rozložitelnost). Dále sdělil, že o tvz. kandidátké látky (SVHC látky) musí být sdělováno v rámci odběratelsko-dodavatelských vztazích, například na faktuře.

 

Oblast vodního hospodářství představila Ing. Renata Hamralová. Oddělení vodního hospodářství disponuje 83 inspektory a v minulém období bylo provedeno 3500 kontrol. Ve správním řízení oddělení vodního hospodářství dosahuje úspěšnosti 94%. Odvolacím orgánem je Ministerstvo životního prostředí. Toto oddělení dozoruje i povinnosti vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií. Pravidelně jsou kontrolovány zejména provozy čistíren odpadních vod a dále provozy kde se manipuluje se závadnými látkami. Paní Ing. R. Hamralová podotkla, že vyšší kvality čištění odpadních vod dosahují spíše specializované vodárenské společnosti. Horších výsledků dosahují obce případně svazky obcí, které sami provozují čističky odpadních vod. Dále paní Ing. R. Hamralová připomněla posluchačům, že na webu Ministersva životního prostředí naleznou seznam odborně způsobilých osob pro provádění zkoušek těsnosti (seznam ZDE).

 

Připomínáme čtenářům, že dne 19. června 2012 Český spolek pro péči o životní prostředí pořádá seminář na téma "JADERNÁ ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ". V rámci programu vystoupí mj. Ing. František Pazdera, CSc. a Ing. Dana Drábová,  CSc. Více ZDE
 
- red -