Více času na podstatné

Kaly z ČOV – nové směry zájmu

04.02.2010 07:33

Kaly z čistíren odpadních vod (ČOV) jsou matricí, které je věnována pozornost jako odpadu zejména od roku 2002, kdy vešel v platnost zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělskou půdu.
Centrum pro hospodaření s odpady (dále CeHO) se kvalitou kalů z komunálních ČOV zabývá dlouhodobě v rámci výzkumu zejména ve vztahu k dalšímu využití. Jedná se o využití kalů:
− na zemědělskou půdu podle vyhlášky č. 382/2001 Sb.,
− jako jedné ze vstupních surovin do kompostu či bioplynové stanice podle vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s BRO,
− k dalším způsobům včetně energetického využití.
Vyhláška o využití kalů na zemědělskou půdu implementovala požadavky směrnice Rady 86/278/EHS, o ochraně životního prostředí a zvláště půdy při používání čistírenských kalů v zemědělství. Vyhláška ještě zpřísnila požadavky výše uvedené směrnice požadavkem na sledování obsahu organických kontaminantů AOX, PCB a mikrobiologického znečištění.
Poslední z návrhů novely směrnice doplňuje další nové ukazatele. Na základě odborné diskuse a znalosti kvality kalů z českých ČOV bylo dohodnuto, že CeHO bude nad rámec požadavků vyhlášky sledovat obsahy PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky), pro které návrh novely směrnice uvádí limit 6,0 mg/kg jako součet 12 kongenerů. V období jednoho roku byly odebírány vzorky a výsledkem bylo zjištění, že kvalita kontrolovaných kalů by nevyhověla navrhovanému limitu pro PAU.
Návrh novely směrnice dosud nebyl realizován, ale k diskusi o dalším směrování využití kalů na zemědělskou půdu byla nedávno vydána konzultační zpráva „Environmentální, ekonomické a sociální dopady používání kalů na zemědělské půdě“ vypracovaná společností RPA, Milieu Ltd and WRc pro Evropskou komisi. Tato zpráva přináší několik scénářů, které by měly na základě diskuse odborníků vést k úpravám současně platné směrnice 86/278/EHS.
Vedle diskuse k novele směrnice je v poslední době věnována pozornost novým látkám, které se vyskytují v odpadních vodách a následně by mohly být nalezeny i v kalech z ČOV. Jedná se o tzv. PPCP (Pharmaceuticals and Personal Care Products). Do této skupiny látek je kromě léků zahrnuto mnoho dalších komerčních produktů, jako např. kosmetické přípravky, přípravky osobní hygieny (prostředky proti slunečnímu záření), prací a čistící prostředky.
V současné době je ve světě i v ČR věnována pozornost zejména obsahu reziduí léčiv v odpadních vodách, o jejich výskytu v kalech jsou informace ojedinělé. Proto CeHO ve spolupráci s laboratořemi VÚV T.G.M., v. v. i. směruje nyní výzkumné práce na získání konkrétních údajů o vybraných reziduích. Na základě informací o spotřebě léčiv, ojedinělých informací o zastoupení v kalech a zejména na základě obsahů ve vodách byly pro sledování kalů vybrány následující látky:
1. látky s estrogenním účinkem – ethinylestradiol, estradiol, estron,
2. antibiotika – především pak fluoroguinolony,
3. 4-nonylfenol (zástupce PPCP – metabolit surfaktantů).
V roce 2009 byly, po přípravných prací rešeršního charakteru a ověřování analytických metod, odebrány první vzorky kalů z ČOV za účelem získání informací o zastoupení reziduí léčiv. Tyto vzorky měly sloužit k ověření vyvinutých laboratorních metod a k získání prvních informací o konkrétních obsazích vybraných látek. V odebraných a analyzovaných vzorcích kalů byly sledovány již konkrétní rezidua léčiv:
− 17β-estradiol (E2),
− 7α-etinylestradiol (EE2),
− estron (E1),
− diklofenak,
− Ibuprofen,
− kyselina salicylová,
− karbamazepin,
− kyselina klofibrová.
Jedná se o první monitorovací výsledky a teprve další výzkum, který je plánován na příští roky, potvrdí nebo vyvrátí informace o zastoupení uvedených látek ve sledované matrici. Získané údaje budou, kromě jiného, důležité pro směrování dalšího využití kalů z čistíren odpadních vod.

Autor: Ing. Dagmar Sirotková
Centrum pro hospodaření s odpady VUV T.G.M., v. v. i.
E-mail: dagmar_sirotkova@vuv.cz

OF 2/2010