Více času na podstatné

Kam budou směřovat dotace EU po roce 2014?

07.10.2011 15:46

Evropská komise zveřejnila před nadcházejícími Open Days v Bruselu návrhy nařízení pro EU fondy po roce 2014. Zásadní změny by mohly přinést větší koordinaci dotací do venkova a krajů v České republice. 

Základním dokumentem určujícím podobu nařízení je Strategie Evropa 2020. V návaznosti na tento dokument počítají návrhy nových nařízení s omezeným počtem priorit podporujících cíle Strategie, ze kterých si budou členské státy vybírat. Větší koordinaci dotací do venkova a krajů má zajistit zahrnutí Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a Evropského námořního a rybářského fond (EMFF) do společného rámce pro všechny fondy. Evropská komise také počítá s uzavíráním smlouvy s každým členským státem, v níž se státy zaváží k plnění stanovených priorit a závazků. Vzhledem k tomu, že Evorpská komise bude zkoumat i institucionální zajištění toku fondů, nabízí se možnost řešit i ty problémy samospráv, které nemají původ v dotacích.

Návrhy nařízení lze najít zde.

 

zdroj: SMO ČR