Více času na podstatné

Katalog odpadů

17.02.2009 11:36

Je-li podle výše uvedeného věc odpadem , je nutné s ní podle zákona o odpadech nakládat. Původce odpadu jej pro účely dalšího nakládání s ním zařadí podle Katalogu odpadů.
Katalog odpadů je uveden v příloze č. 1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. (Katalog odpadů). Katalog odpadů slouží k tomu, aby jednotlivé druhy odpadů byly evidovány pod konkrétními a jednotnými kódy (katalogovými čísly) a zároveň umožňuje přiřadit každému odpadu také jeho kategorii (nebezpečný nebo ostatní odpad).


Vyhláškou (§ 2) je podrobně upraven postup při zařazování odpadů podle Katalogu odpadů převzatý z evropské legislativy a doplněný z praktických zkušeností a potřeb evidence a ohlašování odpadů.
V § 4 vyhlášky jsou uvedeny náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů v případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit.

Příklady zařazení odpadů ministerstvem podle § 5 odst. 2 zákona o odpadech:
1) Směs olejů a tuků z odlučovačů – lapačové odpadní tuky ze stravovacích zařízení
V případě, že směs obsahuje pouze jedlé tuky a oleje zařadit odpad jako 19 08 09. Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se odpadu z lapačů odpadních tuků ze stravovacích zařízení přiřazuje katalogové číslo 19 08 09 – Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky za předpokladu, že směs skutečně obsahuje pouze jedlé oleje a tuky.

2) Lapačové odpadní drůbeží tuky
Tuky vzniklé v drůbežářských závodech z porážky a zpracování kuřat po následné sterilizaci v autoklávu zařazeny jako 19 08 10*.
Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se odpadu z lapačů odpadních drůbežích tuků přiřazuje katalogové číslo 19 08 10* – Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09.

3) Galvanický kal po stabilizaci/solidifikaci dále jinak neupravený. Nejsou známé vstupy ani výstupy.

Po stabilizaci solidifikací je nutné zařadit odpad do kategorie 19 03. Dle skutečných vlastností bude zařazen odpad po vyloučení nebezpečných vlastností do následujících skupin:
19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
19 03 07 Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06

pokud by nebyly vyloučeny nebezpečné vlastnosti, zařadí se odpad jako:
19 03 04* Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný
19 03 06* Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný

Odpad (galvanický kal) upravený stabilizací s využitím jednoho ze způsobů odstraňování odpadů uvedených pod kódem D9 se před uložením na skládku hodnotí způsobem uvedeným v příloze č. 12 a v příloze č. 4 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Stabilizovaný galvanický kal je nutné znovu zařadit jako jiný druh odpadu, tj. přiřadit katalogové číslo ze skupiny 19 03 – Stabilizované/solidifikované odpady podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů. Kategorii odpadu jsou původci odpadu povinni přiřazovat ve smyslu § 16, písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na základě skutečných vlastností odpadu. Odpad bude zařazen jako nebezpečný (katalogové číslo označené „*“) v případě, že nebudou hodnoceny nebezpečné vlastnosti nebo jako odpad ostatní na základě osvědčení vydaného osobou pověřenou k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle § 7 zákona.
Za ukládání solidifikovaného odpadu, který byl na základě osvědčení zařazen pod katalogové číslo neoznačené „*“, tj. jako ostatní odpad (odpad nemá žádnou nebezpečnou vlastnost), platí se základní složka poplatku dle přílohy č. 6 zákona. Za ukládání solidifikovaného odpadu, u kterého se nepodařilo vyloučit všechny nebezpečné vlastnosti
a byl zařazen pod katalogové číslo označené „*“, se platí základní i riziková složka poplatku.
4) Odpad vzniklý zametáním veřejných komunikací

V případě, že odpad vznikl obci, zařadí se jako 20 03 03 – Uliční smetky. Pokud to bude odpad vzniklý po havárii – 20 03 03* - Uliční smetky „N“. Pokud vznikne tento odpad právnické osobě na ploše obce – zařadí odpad dle skutečných vlastností.

Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se tomuto odpadu přiřazuje katalogové číslo 20 03 03 – Uliční smetky v případě, že vznikl v obci. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky určit původce na základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.
Vznikne-li takový odpad právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání na ploše obce, je tato osoba povinna odpad zařadit dle skutečných vlastností odpadu dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů a nakládat s odpadem ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.,o odpadech.

Kontrolní otázky:

1) Otázka
Kdy je možné zařadit odpad pod katalogové číslo končící dvojčíslím 99?
Odpověď:
Pokud se pro odpad nenalezne v Katalogu odpadů katalogové číslo odpadu ve skupinách 01 až 12 a 17 až 20, odpovídající odvětví nebo technologii při níž odpad vzniká, ani ve skupinách 13, 14 a 15 Katalogu odpadů, které obsahují odpady vznikající obvykle v mnoha různých odvětvích /oleje, rozpouštědla, obaly/,ani ve skupině 16, jako odpad jinde nezařazený, zařadí se pod katalogové číslo končící 99 ve skupině odpovídající odvětví a podskupině podle technologie, ve které odpad vznikl.

2) Otázka:
Které osoby mají povinnost zařadit odpad podle Katalogu odpadů?
Odpověď:
Původci odpadů a osoby oprávněné ke sběru a výkupu odpadů.