Více času na podstatné

Kompromis směrnice o znečištění dává výjimku teplárnám a uhelným elektrárnám

24.06.2010 07:02

Zástupci Evropského parlamentu a členských států se minulý týden shodli na kompromisním znění směrnice o průmyslovém znečištění. Zpřísnily se v něm limity pro znečištění ovzduší, půdy a vody, ale velké podniky, jejichž výroba je založena na procesu spalování, získaly k nelibosti ekologů odklad do roku 2020.

Vyjednavači Evropského parlamentu a Rady EU se minulý týden ve středu (16. června) dohodli na znění novely směrnice o průmyslovém znečištění (IPPC), která má zkombinovat sedm stávajících směrnic do jediné. Experti členských států následně kompromis v pátek potvrdili.

Smyslem novely bylo odstranit nedostatky předchozí legislativní úpravy, která členským státům umožňovala obcházet přísné limity pro znečištění ovzduší, půdy a vody. Průmyslové podniky podle ní musejí do svých provozů zavést tzv. nejlepší dostupné technologie (BAT), jejichž soupis je stanoven na evropské úrovni a jejichž zavedení má z hlediska nákladů nejefektivněji zajišťovat určitý stupeň ochrany životního prostředí. Na základě uplatnění takových technologií pak podnik může do ovzduší vypouštět daný objem znečišťujících látek. Jedná se o látky, které přispívají ke vzniku kyselých dešťů a smogu (oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), těkavé organické sloučeniny a prach).

O směrnici mělo hlasovat v průběhu července 2010.

 

Zdroj: www.euractiv.cz