Více času na podstatné

Kontroly REACH a CLP budou zahájeny v létě roku 2011

11.02.2011 09:21

Dne 26. ledna 2011 absolvovali koordinátoři vnitrostátních inspektorů školení týkající se povinností následných uživatelů chemických látek vyplývajících z nařízení REACH a nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP). Role následných uživatelů v rámci poskytování informací o chemických látkách – o jejich nebezpečnosti a rizicích souvisejících s jejich používáním – je zcela zásadní.

Účastníci debatovali o praktických příkladech a obdrželi příručku, jejímž cílem je podpořit harmonizovaný přístup k prosazování předpisů ve všech zemích Evropského hospodářského prostoru. Při inspekcích u následných uživatelů budou inspektoři prověřovat, zda náležitě plní svou povinnost informovat uživatele o chemických látkách ve směsích. Tato povinnost zahrnuje také poskytování informací o tom, zda byly příslušné látky registrovány či nikoli. Kontroly se rovněž zaměří na požadavky vztahující se na oznámení podle nařízení CLP. Školení se uskutečnilo v rámci druhého koordinovaného evropského projektu v oblasti prosazování předpisů zaměřeného na nařízení REACH a CLP.

Vnitrostátním inspektorům tato celoevropská iniciativa pomůže při zvyšování informovanosti následných uživatelů o jejich povinnostech.

Inspekce na vnitrostátní úrovni budou zahájeny v létě roku 2011.

 

Zdroj: ECHA