Více času na podstatné

Legislativní novinky - IRZ, biopaliva, OZE, odpady

02.01.2012 08:10

 

Částka

Citace

Název předpisu

160/2011 467/2011 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů

účinnost: od 1. února 2012

text: ZDE

159/2011 461/2011 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů

účinnost: od 31. prosince 2011

text: ZDE

154/2011

450/2011 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
účinnost: od 1. 1. 2012

text: ZDE

153/2011 446/2011 Sb. Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
účinnost: od 12. 1. 2012
text: ZDE
152/2011 443/2011 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu