Více času na podstatné

Limity aplikace sedimentů a kalů na zemědělském půdním fondu (ZPF)

14.10.2009 13:04

 

1) je nutné porovnat hodnotu koncentrací škodlivin získaných sedimentů a kalů s přílohou č.9 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. V případě, že nejsou překročeny limitní hodnoty škodlivých koncentrací, nevztahuje se na tento případ zákon o odpadech
2) nastudujeme:
    a) základní hodnoty znečištění pro ZPF (Vyhláška č. 13/1994 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu)
    b) limity pro kaly (Vyhláška č. 382/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě)
    c) limity pro sedimenty (Vyhláška č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě)
3) analýza vzorků a porovnání výsledků s limity stanovené vyhláškou ad) 2 bod b) a c)
4) pro aplikaci musíme dodržet rovnici: Suma zjištěné hodnoty koncentrací dle vyhlášky 382/01 Sb. (při dodržení limitů dle této vyhlášky) a vyhlášky č.257/2009 Sb. (při dodržení limitů dle této vyhlášky) musí být rovno nebo menší hodnotám znečištění pro ZPF (vyhláška č.13/1994 Sb.)