Více času na podstatné

Metodická rekonstrukce OPŽP

13.11.2010 05:20

Součástí současných změn na Státním fondu životního prostředí ČR, je i příprava takzvané metodické rekonstrukce Operačního programu Životní prostředí. Je to návrh, jehož cílem je žadatelům o podporu usnadnit čerpání peněz z Operačního programu
Životní prostředí. A nejen to, cílem navrhovaných změn je i posílit kontrolu nad celým procesem administrace získání dotace v rámci OP Životní prostředí.

 

Navrhovaný materiál metodické rekonstrukce OPŽP není v tuto chvíli materiálem konečným. Je možné, že dojde k určitým změnám. Přesto vám jej zprostředkováváme již nyní. „Chceme upravit metodické pokyny tak, aby fond deklaroval své požadavky na žadatele podstatně přesněji než doteď. Týká se to změny procesních postupů, u veřejných zakázek zejména exaktní defi nice hodnoticích a kvalifi kačních kritérií, redefi nice rolí osob a pracovišť. Jde nám o to, aby žadatel přesně věděl, co může od fondu očekávat, a vzal tyto požadavky na vědomí. Zbytek postupů bude pro žadatele dispozitivní,“ vysvětluje první náměstek SFŽP ČR Dušan Fibingr.

 

Součástí změn bude podle Fibingra například i to, že příjem žádostí nebude končit předčasně před koncem výzvy – stalo se také, že výzva končila druhý či třetí den poté, kdy byla výzva vyhlášena –, ale bude ponechávána celá doba trvání výzvy. SFŽP ČR se touto změnou chce vyvarovat
současné praxi, kdy žadatelé podávali projekty narychlo nedostatečně připravené, což vedlo k tomu, že jejich projekty obsahovaly mnohé  nedostatky, které museli žadatelé následně dopracovávat. To vedlo ke zpoždění celého procesu výplaty dotace, protože mezi fondem a žadateli se vyměňují desítky upřesňujících materiálů, což při objemu zhruba 5 tisíc administrovaných žádostí pochopitelně vytváří v systému nejistotu a snižuje jeho přehlednost. „Zaměstnanci fondu sice budou muset posoudit více žádostí, ale ve finále bude efekt pozitivní ve dvou rovinách – budou vybírány projekty z většího balíku, tedy kvalitnější, a navíc budou i lépe připravené, proto při administraci méně komplikované,“ říká Fibingr.

 

Hlavní změny
Pokud se Fibingra zeptáte na to, které hlavní změny metodická rekonstrukce OPŽP obsahuje, odpoví, že jednou z nich je také zjednodušit  mechanismy u výběrových řízení, které byly jednou z hlavních příčin zpoždění projektů. Zásadní změnou, která již nastala, je, že fond v současné
době zadávací dokumentace neschvaluje, ale posuzuje. Tento drobný rozdíl ve slovech znamená zásadní rozdíl v procesu: Je-li si žadatel jistý správností svého postupu, nemusí chtít po fondu, aby zadávací dokumentaci schválil. Pokud však půjde touto cestou, přebírá na sebe plné riziko vrácení celé dotace, pokud ve výběrovém řízení bude i drobná, formální chyba. Tím je rozhodnutí ponecháno na žadatelích, zda upřednostní
jistotu, nebo zda budou spěchat na realizaci projektu. Žadatelům bude v krátké době poskytnut dodatečný elektronický nástroj pro zjednodušení a zpřehlednění požadavků fondu, více však fond udělat nemůže, a tak musí žadatel sám zvážit, jakou cestou chce postupovat. „Další výraznou změnou bude optimalizace činností krajských pracovišť, zvýšení míry specializace a odbornosti každého pracovníka nebo intenzivnější zapojení externích dodavatelů. Tím bychom chtěli dosáhnout toho, aby byly odstraněny zbytečné komplikace a zjednodušil se celý proces realizace projektu a vyúčtování dotace, v čemž je dnes největší úskalí programu,“ tvrdí Dušan Fibingr.

 

Smysl rekonstrukce
Cílem změn v metodice OPŽP je provést v nejkratších možných termínech zásadní metodická zlepšení fungování OPŽP. Změny jsou rozděleny do tří
kategorií: zásadní změny, drobné změny a fi nanční relokace. Předkládáme některé z hlavních uvažovaných změn metodického postupu pro získání podpory z Operačního programu Životní prostředí:

 

Zásadní metodické změny
- dořešení a upřesnění metodiky kontroly udržitelnosti akce, která není dostatečně zpracována
- také v oblasti závěrečného vyúčtování akce jsou značné mezery, v dohledné době by toto mělo být vyřešeno
- zjednodušení vyúčtování o haléřová vyrovnání

- eliminace povinných příloh a byrokratických požadavků na nezbytné minimum
- redefi nice možnosti využívání rezervy v rozpočtu projektu, neboť stávající výklad fondu je extrémně rigidní
- změna postupů při vykonávání kontrol, profesionalizace postupů a přístupů k projektům u kontrolních pracovníků, např. za pomoci spolupráce s externě dodávanými technickotechnologickými posudky, včetně účasti externích specialistů na kontrolních dnech apod.
- v pokynech pro administraci veřejných zakázek dojde k celé řadě změn, které budou eliminovat nekorektní chování v tendrech, na druhou
stranu však budou odstraněny nadbytečné kontrolní mechanismy fondu
- krajská pracoviště budou více orientována ke komunikaci směrem k žadatelům, tedy jako kontaktní místa a základny pro častý styk
s žadatelem, zejména ve fázi realizace projektu; současně se více zaměří na provádění kontrolní činnosti.

 

Zdorj: Priorita