Více času na podstatné

V Moravskoslezském kraji půjdou miliardové investice do ekologie

19.09.2013 14:33

Dlouhodobé a vytrvalé úsilí Ministerstva životního prostředí bylo korunováno úspěchem a Evropská komise schválila dva poslední velké projekty na odprášení oceláren v Moravskoslezském kraji. Jedná se o projekt na snížení emisí modernizací odprášení Aglomerace jih v ArcelorMittal Ostrava, kde celkové náklady představují 1,1 miliardu korun. Druhým projektem je odprášení spalin a uzlů na aglomeraci č. 2 v Třineckých železárnách v celkové výši 593 milionů korun. Na první projekt se podařilo vyjedat dotaci z evropských peněz ve výši 378 mil Kč a na druhý ve výši 677 mil. Kč.

 

ArcelorMittal Ostrava spustí do roku 2016 čistící technologie v hodnotě 2,6 miliardy korun

Evropská komise finálně schválila huti ArcelorMittal Ostrava největší žádost o dotaci na ekologickou investici – v režimu individuální notifikace akceptovala projekt na instalaci tkaninových filtrů pro poslední dva spékací pásy, tzv. aglomeraci Jih. Poprvé v historii bude huť spolufinancovat svou ekologizaci z veřejných zdrojů, respektive z evropských fondů. Má na ně nárok, protože plánuje snižovat emise více, než požadují nové limity Evropské unie (EU). Ty díky vlastním ekologickým investicím huť již dva roky plní. Do roku 2016 spustí další čistící zařízení v celkové hodnotě 2,6 miliardy korun a sníží tak emise prachu i oxidů dusíku své elektrárny.

 „Dotace EU vnímáme jako další krok v naší dosavadní ekologizaci. Kdybychom již dnes neplnili nové evropské limity, které vstoupí v platnost až v roce 2016, neměli bychom na získání dotace nárok. My ale chceme nadále přispívat ke zlepšení životního prostředí a naše emise snižovat i pod limity EU,“ vysvětluje Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Ostrava, důvody pro získání dotace.

O spolufinancování společnost požádala již v květnu roku 2012, kladné stanovisko vyjádřil Úřad Moravskoslezského kraje a všechny projekty získaly také akceptaci ze strany Státního fondu pro životní prostředí (SFŽP) a Ministerstva životního prostředí (MŽP). Většinu investic však kvůli vysoké finanční náročnosti projektů musela schválit přímo Evropská komise, která notifikovala celkem tři projekty a souhlasila tak s 90% dotací pro jejich realizaci. Kromě dnes schválené dotace Komise notifikovala již před dvěma měsíci projekty na odprášení chladících pásů aglomerace a navýšení kapacity odprašování licího pole na vysokých pecích.

 „Schvalovací proces byl časově náročný. S Evropskou komisí jsme od zahájení notifikace jednali spolu se zástupci českých státních orgánů několikrát po dobu devíti měsíců, projednávali jsme velmi složité a obsáhlé detaily projektů a museli je obhajovat. O to větší radost mám, že se vše podařilo úspěšně dokončit a Evropská unie podpoří ekologizaci hutního průmyslu v našem kraji,“ doplňuje Baranek.

S podporou evropských peněz chce huť nejpozději do roku 2016 realizovat projekty vedoucí ke snížení emisí prachu na třech zařízeních: aglomeraci a dvou vysokých pecích. Přičemž k odprašování aglomerace využije výhradně tkaninové filtry, které představují nejúčinnější nástroj v odlučování prachu a dokáží zachytit i prachové částice menší než PM2,5. V případě aglomerace budou tyto filtry instalovány jako druhý stupeň čištění spalin za stávající elektrostatické odlučovače, a bude tak zajištěna maximální účinnost odprášení.

 

V Třinci začaly historicky největší investice do ekologie

Výrazné snížení prašnosti pocítí lidé v regionu Třinecka po dokončení 12 ekologických investic za více než 2,6 miliardy korun. Některé již začaly a jiné budou zahájeny do konce letošního roku. Díky nim by měl objem tuhých znečišťujících látek klesnout o třetinu. Všechny investice skončí nejpozději v roce 2015 a významně přispějí ke snížení imisní zátěže v okolí průmyslového podniku.

K největším patří sekundární odprášení haly kyslíkové konvertorové ocelárny za 930 milionů korun, která odstartovala letos v červenci, a odprášení spalin a uzlů na aglomeraci č. 2 za 910 milionů. „Z hlediska prašnosti má nejvyšší přínos odprášení aglomerace. Po její realizaci se sníží celková roční produkce tuhých znečišťujících látek na tomto zdroji až o 130 tun za rok. Považuji to za další významný krok ke snižování zátěže na životní prostředí v regionu, v němž žijeme a pracujeme,“ podotýká generální ředitel Třineckých železáren Ing. Jan Czudek.

Jako první začala letos na jaře rekonstrukce odsávání odléváren vysokých pecí, u dalších akcí nyní pomalu končí veřejná výběrová řízení a budou zahájeny ještě letos. „Odsávání odléváren na vysokých pecích je důležité z hlediska snížení prašnosti pro okolí, ale také pro zkvalitnění pracovních podmínek zaměstnanců. Instalací nových tkaninových filtrů dojde k eliminaci takzvaných červených dýmů, které vznikají nad hlavním odpichovým žlabem oxidací surového železa a jsou spojeny s emisemi tuhých znečišťujících látek,“ vysvětluje jednu z dvanácti investic náměstek generálního ředitele Ing. Radek Olszar, PhD., MBA.

Nové výkonné odsávací zařízení emise odsaje do dvou filtračních stanic, a to také z prostor, kde dochází k přelévání materiálu. Současné zařízení pro odsávání je již technicky značně opotřebené. Celkové množství komínových a takzvaných fugitivních emisí, které jsou uvolňovány do okolí z haly, se podle odborné studie sníží v příštím roce o 29 procent a v roce 2015 až o 80 procent. „Díky modernizaci odprašovacího systému se sníží i hluková zátěž v okolí hutě,“ dodává náměstek generálního ředitele.

K dalším připravovaným akcím patří také například odprášení výklopníků, vykládací jámy uhlí, třídírny pelet, či investice v dceřiné firmě Slévárny Třinec, kde probíhá druhá etapa výměny mokrých odlučovačů za suché filtry. 90 % uznatelných nákladů u těchto 12 investic pokryje dotace v rámci 36. výzvy Operačního programu Životní prostředí, zaměřené na zlepšení životního prostředí, zbývající náklady zaplatí průmyslová firma ze svých prostředků.

Třinec už na příští rok chystá další ekologické akce. Z 38. výzvy, kde činí dotace polovinu investovaných prostředků, je připraveno dalších pět akcí za 22 milionů korun. „Jejich smyslem je rovněž snížit prašnost na zdrojích, kde dochází ke znečištění zejména kvůli manipulaci s materiálem. Například na drtících linkách struskového hospodářství. Investice spočívá v montáži skrápěcích zařízení, což zabrání šíření prachu v areálu hutní firmy, ale i v blízkém okolí,“ upřesňuje Radek Olszar. Netrpělivě pak bude Třinec čekat na schválení dotací ze 48. výzvy, kde usiluje o dotaci na investice v celkové výši více než dvou set milionů korun pro dva projekty v Třineckých železárnách a dva pro Slévárny Třinec. Týkají se rovněž snížení emisí tuhých znečišťujících látek.

Oproti roku 2011 došlo k výraznému snížení emisí tuhých látek, a to z 670 tun za rok na 581 tun v roce 2012, a to zejména díky odprášení koksové strany a odplynění koksových baterií, ale také na hale ocelárny. Významně byly sníženy také emise oxidu siřičitého. Třinecké železárny od své privatizace proinvestovaly 18 miliard korun, z toho 5,5 miliardy korun do ekologických projektů.

Chtěl bych poděkovat lidem z Ministerstva životního prostředí ČR, kteří se významným způsobem podíleli na jednáních s Evropskou komisí a sehráli v získání této dotace obrovskou roli,“ řekl krátce po získání informace o výsledku jednání EK generální ředitel TŽ.