Více času na podstatné

Otázky a odpovědi k velké novele vodního zákona - Možnost, nikoliv povinnost, ohlásit „výrobkovou“ stavbu čistírny odpadních vod (§ 15a odst. 1)

15.09.2010 07:36

 

Podle § 15a odst. 1 vodního zákona k provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu, postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu. Z ustanovení vyplývá volba stavebníka buď stavbu ohlásit postupem podle § 15a nebo si požádat o stavební povolení k vodnímu dílu podle § 15 vodního zákona. Možnost územního souhlasu namísto územního rozhodnutí [§ 96 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů] tímto není dotčena.“

 

Zdroj: MZe