Více času na podstatné

MŠMT nesouhlasí s kritikou kvůli novele zákona o veřejného zdraví

07.12.2015 08:03

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví s účinností od 1. ledna 2016 způsobila problém školám a školským zařízením. Odstranila ustanovení, které se týká možnosti nezletilých žáků nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako toxické nebo žíravé či jako vysoce toxické.

Ministryně školství Kateřina Valachová se ostře ohradilo proti kritice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ohledně důsledku novely zákona Ministerstva zdravotnictví, která upravuje nakládání s nebezpečnými látkami ve výuce.

Novela zákona z dílny Ministerstva zdravotnictví o ochraně veřejného zdraví provedená zákonem č. 267/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 způsobila problém školám a školským zařízením. Odstranila ustanovení, které se týká možnosti nezletilých žáků nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako toxické nebo žíravé či jako vysoce toxické.

Takto široký zákaz však není z pohledu MŠMT důvodný, ba dokonce je nežádoucí v případě, kdy se nezletilý žák má v souvislosti s těmito látkami vzdělávat.

Ministryně školství Kateřina Valachová důrazně upozorňuje, že od počátku se problém řeší. Ačkoliv ministerstvo školství tento problém nezpůsobilo, má připravené řešení v rámci novely školského zákona, která fakticky převezme rušené ustanovení ze zákona o ochraně veřejného zdraví. A o tomto způsobu řešení informovala členy školského výboru Poslanecké sněmovny stejně jako dotčené zaměstnavatelské svazy.

Ministerstvo zdravotnictví podle ministerstva školství odmítlo prováděcí předpis opravit.

Ministerstva zdravotnictví se nám již dříve vyjádřilo, že ochrana zdraví žáků včetně ochrany zdraví žáků při praktickém vyučování je předmětem školského zákona. Pokud jde o podmínky ochrany zdraví žáků při praktickém vyučování, upravuje je školský zákon tak, že odkazuje na pracovněprávní předpisy (cit.: "na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci").

Ministerstvo zdravotnictví bylo při přípravě vyhlášky č. 180/2015 Sb. vázáno směrnicemi EU na ochranu zdraví mladistvých zaměstnanců. Důvodem vydání nové vyhlášky o pracích zakázaných mimo jiné mladistvým zaměstnancům byla skutečnost, že dosud platná směrnice EU na tomto úseku byla v r. 2014 novelizována, a to ve smyslu zpřísnění požadavků na ochranu zdraví mladistvých zaměstnanců. Vedle toho nová směrnice zohlednila i jednotnou klasifikaci a označování chemických látek a směsí v souladu s nařízeními EU v této oblasti.

Vyhláška č. 180/2015 Sb. prošla při přípravě řádným legislativním procesem, přičemž žádná z připomínek se netýkala toho, že byť novou právní úpravou došlo ke zpřísnění podmínek práce s chemickými látkami a směsmi pro mladistvé zaměstnance, bránila by tato skutečnost přípravě na povolání mladistvých zaměstnanců. Podotýkáme, že ani dříve platná vyhláška č. 288/2003 Sb. neumožňovala mladistvým v rámci přípravy na povolání pracovat s karcinogeny, mutageny a procesy s rizikem chemické karcinogenity, s azbestem a jinými nebezpečnými  chemickými látkami a přípravky.

Ministerstvo zdravotnictví nyní podrobně zkoumá návrh MŠMT na novelizaci vyhlášky č. 180 a zmírnění podmínek v této oblasti a pokud to bude možné, MZ návrhu MŠMT vyhoví.