Více času na podstatné

MŽP navrhuje celoroční sběr bioodpadu a nově i povinný sběr jedlých olejů a tuků

02.03.2018 13:34

PŘIPOMÍNKY Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Novela vyhlášky má začít platit od 1. ledna 2019.

Záměrem předkládaného návrhu je zajistit, aby Česká republika splnila cíl daný směrnicí Rady č. 1999/31/ES o skládkách odpadů, která stanoví pro rok 2013 snížení množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen „BRKO“) ukládaných na skládky odpadů na 50 % produkce roku 1995 a v cílovém roce 2020 na 35 % produkce roku 1995. V současnosti Česká republika tyto cíle neplní.

Hlavním principem, který má dle navrhované právní úpravy zajistit plnění těchto cílů, je zavedení celoročního sběru BRKO. Nyní mají obce dle vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování BRKO rostlinného původu pro období od dubna do října, což ke splnění daného cíle není dostačující. Dochází také k nedostatečnému využití potenciálu, který BRKO mají, jako je možný zisk energie a zejména dodání organických materiálů do půdy a s tím spojené snížení míry erozního ohrožení půd v České republice.

Dále navrhovaná právní úprava zavádí nově povinnost obce zajistit místa pro odkládání jedlých olejů a tuků. V roce 2016 umožňovalo cca 10 % obcí občanům odevzdání  jedlých tuků a olejů, a to prostřednictvím sběrných míst nebo sběrných dvorů. Pokud občané tyto odpady na určená místa neodloží, ve většině případů odpad končí v kanalizaci, což je v rozporu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Zajištění míst pro odkládání jedlých olejů a tuků zvýší dodržování těchto zákonů občany.

Využitím jedlých olejů a tuků se podporuje snaha o využití neropných zdrojů v ČR, které mohou být náhradou za primární suroviny zejména ropné produkty, čímž se zároveň snižuje závislost na dovozu ropných derivátů. Zavedením třídění dojde nově k získávání velmi cenné druhotné suroviny, kterou je možné využít v energetických zdrojích, např. do kogenerační jednotky, jako přídavek k pohonným hmotám ve formě methylesteru nebo po regeneraci mohou být využity v různých odvětvích (chemický, gumárenský, dřevařský průmysl). Zároveň dojde k podpoře výroby biopaliv, které dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, musí být přimíchávány k pohonným hmotám. Jedlé oleje a tuky budou tedy zohledněny při výpočtu do minimálního povinného podílu biopaliv, a přispějí tak k udržitelnému systému nakládání s cennou surovinou.

Termín připomínek je stanoven na 23. března 2018.

 

Dokument ke stažení:

zd_KORNAWFJ95LY.docx

pz_KORNAWFJ95LY.docx

ma_KORNAWFJ95LY.docx