Více času na podstatné

MŽP vyhlásilo novou dotační výzvu na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV. Dotace jsou určená především pro větší aglomerace.

21.03.2014 20:10

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v Prioritní ose 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Výzva je určena pro projekty zaměřené na podoblast podpory 1.1.1 - Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblast podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány od 24. března do 30. května 2014.

Výzva se vztahuje na individuální vodohospodářské projekty s celkovými náklady nad 5 mil. EUR ve vysokém stupni připravenosti, kdy podmínky výzvy umožňují tzv. rozfázovat projekt, tedy rozdělit fyzickou realizaci projektu včetně financování do dvou fází, přičemž první fáze projektu bude realizována v OPŽP 2007 - 2013 a druhá fáze v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020. Například v první fázi je postavena čistírna odpadních vod (ČOV) a v druhé fázi je postavena kanalizace, která je připojena na ČOV.

 

Pro žadatele, kterým bude v OPŽP 2007 - 2013 vydáno na projekt Rozhodnutí o poskytnutí dotace a kteří budou v tomto období čerpat podporu na první fázi projektu, bude umožněno podat žádost o podporu do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, což Řídicí orgán připravuje reflektovat v Programovém dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

 

 

V textu výzvy jsou uvedeny důležité informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a další podmínky, které musí žádost o podporu splňovat, aby byl projekt přijatelný pro administraci.

Žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP. V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP v sekci Dokumenty ke stažení.

 

Dokumenty ke stažení:

Text LXI. výzvy

Hodnoticí kritéria LXI. výzvy

Závazné nástrojů FA/FEA pro oblast vodohospodářství - PO 1 (OPŽP, 24.3.2014)