Více času na podstatné

MŽP zadá bez soutěže tendr na úpravu informačního systému odpadového hospodářství

22.07.2014 14:04

Ministr Richard Brabec seznámil vládu s přípravou nadlimitní veřejné zakázky „Upgrade ISOH 2014“. Realizací této zakázky má být centrální informační systém odpadového hospodářství uveden do souladu s novelizovaným zákonem o odpadech. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zadá tendr za 6,5 mil. napřímo bez soutěže společnosti INISOFT s.r.o.

 

Úprava stávajícího programu ISOH má zajistit jeho soulad s tzv. ekoauditovou novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Cílem upgrade ISOH je zajištění všech požadavků na funkčnost ISOH stanovených zmíněným zákonem. Konkrétně jde zejména o:

  • umožnění úřadům obcí s rozšířenou působností a krajským úřadům elektronicky zasílat MŽP nové informace o rozhodnutích, jejich vyjádření, informace o provozu zařízení apod.,
  • rozšíření agendy evidence zpětného odběru o nové komodity (pneumatiky, oleje, obaly, baterie a akumulátory),
  • umožnění dálkového přístupu výrobcům a kolektivním systémům do seznamu výrobců prostřednictvím vytvoření webové aplikace.

 

Předmětem zakázky budou programátorské úpravy a rozšíření stávající verze ISOH

Jedná se o požadavky, které technicky není možné realizovat bez zásahu do jádra stávajícího systému. Výstupem zakázky bude nová verze ISOH a jeho podpora pro rok 2014 a 2015.

 

Zadavatel není výhradním vlastníkem systému. Systém vznikal po částech počínaje rokem 2003. Zhotovitel ISOH – firma INISOFT s.r.o. udělila MŽP práva k užití tohoto autorského díla jako celku a jeho jednotlivých částí v podobě nevýhradní licence. MŽP, ve snaze nalézt možnost vypsání otevřeného zadávací řízení, oslovilo nicméně v květnu 2014 INISOFT s.r.o. s žádostí o poskytnutí zdrojového kódu. Protože však na základě žádosti o vyjádření k převodu práv ke zdrojovému kódu systému vlastník autorských práv ISOH neumožnil užití stávajícího zdrojového kódu k ISOH tak, aby bylo možné zadat zakázku v otevřeném zadávacím řízení, volí zadavatel formu jednacího řízení bez uveřejnění.

 

Ministerstvo životního prostředí se bude snažit odkoupit autorská práva

V jednacím řízení bez uveřejnění však zároveň zadavatel bude s firmou INISOFT s.r.o. jednat o vytvoření zdrojového kódu k systému ISOH tak, aby byl nezávislý na komerčních aplikacích firmy INISOFT s.r.o., a bylo tedy možné případný další rozvoj ISOH vypsat v otevřeném zadávacím řízení, přičemž k odkoupení zdrojového kódu by došlo pouze za předpokladu, že by se zadavatel nerozhodl v budoucnu pro vytvoření zcela nového systému ISOH.

 

Zdroj: vlada.cz