Více času na podstatné

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno 10 dalších látek SVHC

28.06.2018 15:27

ECHA zařadila na Kandidátský seznam 8 nových látek a 2 látky TMA a DCHP, které byly identifikovány jako SVHC v roce 2016, přidala na seznam Evropská komise. Kandidátský seznam nyní obsahuje 191 látek (zveřejněno ECHA 27. 6. 2018).

 

Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje látky, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí. Látky nyní zařazené na KS, jejich vlastnosti a příklady použití:

  1. Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) - EC 209-136-7, CAS 556-67-2: látka je perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) a vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB); používá se do mycích a čisticích prostředků, leštidel, vosků, v kosmetice a v přípravcích pro osobní péči.
  2. Decamethylcyclopentasiloxane (D5) - EC 208-764-9, CAS 541-02-6: látka PBT a vPvB, používá se do mycích a čisticích prostředků, leštidel, vosků, v kosmetice, v přípravcích pro osobní péči; k úpravě textilních výrobků a barviv.
  3. Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) - EC 208-762-8, CAS 540-97-6: látka PBT a vPvB; používá se do mycích a čisticích prostředků, leštidel, vosků, v kosmetice a přípravcích pro osobní péči.
  4. Lead - EC 231-100-4, CAS 7439-92-1: látka toxická pro reprodukci; Používá se v kovech, při svařování a pájení, do výrobků k povrchové úpravě kovů a polymerů.
  5. Disodium octaborate - EC 234-541-0, CAS 12008-41-2: látka toxická pro reprodukci; Používá se do nemrznoucích směsí, v kapalinách pro přenos tepla, v mazivech, tucích, mycích a čisticích prostředcích.
  6. Benzo[ghi]perylene - EC 205-883-8, CAS 191-24-2: látka PBT a vPvB; Látka není registrována podle nařízení REACH. Obvykle se nevyrábí záměrně, většinou jako složka nebo nečistota v jiných látkách.
  7. Terphenyl hydrogenated - EC 262-967-7, CAS 61788-32-7: látka  vPvB; Používá se jako přísada do plastů, rozpouštědlo, v nátěrech / barvách, v lepidlech, v těsnicích hmotách a kapalinách pro přenos tepla.
  8. Ethylenediamine (EDA) - EC 203-468-6, CAS 107-15-3: látka senzibilizující dýchací cesty; Používá se do lepidel, tmelů a nátěrových hmot; v regulátorech pH a výrobcích na úpravu vody.
  9. Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (trimellitic anhydride) (TMA) - EC 209-008-0, CAS 552-30-7: látka senzibilizující dýchací cesty; Používá se při výrobě esterů a polymerů.
  10. Dicyclohexyl phthalate (DCHP) - EC 201-545-9, CAS 84-61-7: látka toxická pro reprodukci a endokrinní disruptor pro lidské zdraví; Používá se v plastisolu, PVC, pryžových a plastových výrobcích, jako netečné a dispergační činidlo při formulaci organických peroxidů.

V současné době obsahuje Kandidátský seznam 191 SVHC látek, z nichž 43 látek již bylo zařazeno do přílohy XIV nařízení REACH tj. na seznam látek podléhajících povolení.

Po zařazení látky do KS vyplývají společnostem zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na látky samotné, ve směsích nebo v předmětech. Každý dodavatel předmětů obsahujících látku z KS v koncentraci vyšší než 0,1% hm. musí poskytnout dostatek informací příjemcům předmětu a spotřebitelům. Kromě toho, dodavatelé a výrobci předmětů obsahujících látku z KS musí do 6 měsíců po jejím zařazení podat oznámení agentuře ECHA.

 

Další informace:

 
 
Zdroj: MPO