Více času na podstatné

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 7 látek SVHC

17.01.2018 14:56

ECHA zařadila na Kandidátský seznam 7 látek vzbuzujících velmi velké obavy (látky SVHC) a současně aktualizovala záznam pro bisphenol A. Kandidátský seznam nyní obsahuje 181 látek (zveřejněno ECHA 15. 1. 2018). Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje látky, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí. Látky nově zařazené do KS a jejich klasifikace:

 

  1. 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol A, BPA) (EC 201-245-8, CAS 80-05-7): BPA je již zahrnut do KS jako látka toxická pro reprodukci a jako endokrinní disruptor pro lidské zdraví. Německo navrhlo doplnit další vlastnost – endokrinní disruptor (ED) pro životní prostředí;
  2. chrysene (EC 205-923-4, CAS 218-01-9): návrh předložilo Německo, látka je klasifikována jako karcinogenní, PBT a vPvB;
  3. benz[a]anthracene (EC 200-280-6, CAS 56-55-3): návrh předložilo Německo, látka je klasifikována jako karcinogenní, PBT a vPvB;
  4. cadmium nitrate (EC 233-710-6, CAS 10325-94-7)
  5. cadmium hydroxide (EC 244-168-5, CAS 21041-95-2)
  6. cadmium carbonate (EC 208-168-9, CAS 513-78-0) - návrh na zařazení tří sloučenin kadmia předložilo Švédsko, látky jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro specifické cílové orgány po opakované expozici (článek 57f – lidské zdraví);
  7. “Dechlorane Plus”TM (EC -, CAS -): návrh předložilo Spojené Království, látka je vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB);
  8. reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (EC -, CAS -): návrh předložilo Rakousko, endokrinní disruptor pro životní prostředí.

V současné době obsahuje Kandidátský seznam 181 SVHC látek, z nichž 43 látek již bylo zařazeno do přílohy XIV nařízení REACH tj. seznam látek podléhajících povolení.

Po zařazení látky do KS vyplývají společnostem zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na látky samotné, ve směsích nebo v předmětech. Každý dodavatel předmětů obsahujících látku z KS v koncentraci vyšší než 0,1% hm. musí poskytnout dostatek informací příjemcům předmětu a spotřebitelům. Kromě toho, dodavatelé a výrobci předmětů obsahujících látku z KS musí do 6 měsíců po jejím zařazení podat oznámení agentuře ECHA.

 

Další informace:

Kandidátský seznam

Souhrn povinností vyplývajících ze zařazení do KS

Návrhy na identifikaci SVHC odsouhlasené MSC

Jak oznámit látky v předmětech

Plán pro zařazování SVHC do roku 2020

 

 

Zdroj: MPO