Více času na podstatné

Nakládání s odpady ve zdravotnických a sociálních zařízeních

12.01.2010 06:58

Česká inspekce životního prostředí provádí kontroly nakládání s odpady ve zdravotnických a sociálních zařízeních podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zaměřuje se především na plnění povinností původce odpadů a v případě, že původce nebo oprávněná osoba je rovněž provozovatelem zařízení na úpravu odpadů, i na tato zařízení (např. dekontaminační zařízení typu MEDISTER, VACUMET atd.). Inspekce vychází při kontrolách také z Metodického doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví vydaného MŽP, odborem odpadů, v červenci 2007, které je praktickým návodem jak vhodným způsobem s odpady nakládat.
Zavedení vhodného systému nakládání s odpady, jejich třídění a shromažďování podle jednotlivých druhů a kategorií je především organizační záležitost. Zavedení jednotného systému významně přispívá ke správnému nakládání s odpady v rámci zařízení. Toto nakládání pak průběžně kontrolují příslušní pracovníci za podpory vedení zdravotnického zařízení. Je nutné trpělivě zaměstnancům vysvětlovat důvody třídění odpadů a přesvědčit je o správnosti stanovených a zaváděných postupů. Zavedený systém je nutné důsledně vyžadovat a kontrolovat. V následujícím přehledu uveďme nejčastější odpady, se kterými se můžeme ve zdravotnických zařízeních setkat. více...