Více času na podstatné

Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice...

19.05.2020 17:46

Česká republika se v závěrech Evropské rady z prosince 2019 zavázala přispět k cíli klimaticky neutrální Evropy do roku 2050. V rámci Národního investičního plánu ČR 2020–2050 byl jako prostředek k dosažení těchto cílů zvolen rozvoj bezemisní energie – obnovitelných zdrojů energie a jaderné energie. Rozvoj jaderné energetiky také naplňuje strategický zájem definovaný Bezpečnostní strategií ČR.

Právní úprava pro podporu jaderných zdrojů v zájmu ochrany klimatu doposud neexistuje a je tímto návrhem zaváděna.

Návrh se váže k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, určující podmínky podnikání v energetických odvětvích včetně předmětu podnikání výroby elektřiny. Předkládaný návrh zákona energetický zákon novelizuje. Dále má vztah k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Typem podporovaného zdroje se váže k zákonu č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a k zákonu č. 18/1997 Sb., zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.

Zákon ukotvuje právo státu, zastoupeného MPO jako příslušnou organizační složkou státu, uzavřít s oprávněným investorem smlouvu o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny uzavřenou za účelem výstavby a provozu nových jaderných zdrojů v ČR. Oprávněným investorem je osoba, která vyrábí nebo do doby stanovené ve smlouvě o příjmové jistotě bude vyrábět na území ČR elektřinu z nízkouhlíkové výrobny. Pro účely tohoto zákona je nízkouhlíková výrobna definována jako výrobna elektřiny s jaderným reaktorem připojená do elektrizační soustavy s instalovanou kapacitou o minimálním elektrickém výkonu 100 MW po roce 2030.

Vláda usnesením č. 478 ze dne 27. dubna 2020 vzala na vědomí principy připravovaného zákona a uložila MPO v bodě II. b) předložit vládě do 30. června 2020 návrh tohoto zákona.

Dokument ke stažení:

Důvodová zpráva

Materiál

Předkládací zpráva

RIA