Více času na podstatné

Nízkoemesní zóny zavedou obce nejdříve od října 2013

17.09.2012 18:13

Ministerstvo životního prostředí posílá do vlády návrh nařízení, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny (NEZ). V praxi to znamená, že si obec bude moci určit, jaké typy motorových vozidel a kam v rámci svého území vpustí.

„Nízkoemisní zóny jsou nástrojem, kterým se sníží v obcích prašnost, množství výfukových zplodin i hluk. Pro místa, kdy obcí denně projíždí kamiony místo toho, aby volily objízdnou trasu, je zavedení nízkoemisních zón optimální řešení,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

 

Harmonogram:

- září 2012 odeslání návrhu nařízení do vlády
- říjen 2012 účinnost nařízení vlády
- po účinnosti nařízení projednání vyhlášky obce zastupitelstvem – vyhlášení, účinnost o 12 měsíců později
- do 1 měsíce od vyhlášení NEZ obec informuje ministerstvo

 

Důležité: NEZ upravuje nový zákon o ovzduší č. 201/2012 Sb. v §14. NEZ lze aplikovat ve zvláště chráněných územích, lázeňských místech, nebo v obcích pokud došlo k překročení některého z imisních limitů uvedených v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 zákona. Obec může dále vyhláškou stanovit, že se omezení vjezdu do nízkoemisní zóny nevztahuje na osoby s trvalým pobytem na území nízkoemisní zóny.  Na průjezdním úseku dálnice nebo silnice lze nízkoemisní zónu stanovit pouze v případě, že na území obce mimo nízkoemisní zónu anebo mimo zastavěné území téže nebo sousední obce existuje jiná dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy, po které je možné zajistit obdobné dopravní spojení.

 

 

Nízkoemisní zóna bude vytyčena značkami zákazu vjezdu, které budou doplněné podobou emisní plakety, pro kterou omezení platit nebude. Rozdělení plaket bude dané podle toho, jakou hodnotu emisí EURO automobil splňuje. Vozidla, která jsou nejšetrnější k životnímu prostředí, budou označena zelenou plaketou a budou mít povolen vjezd do všech typů nízkoemisních zón. Emisní plakety budou podobné dálničním známkám a jejich distribuci budou zajišťovat obce s rozšířenou působností a Státní fond životního prostředí. V budoucnu bude možné plaketu získat i od dalších subjektů, které může pověřit ministerstvo a které o distribuci projeví zájem. Mohlo by se to týkat např. stanic technické kontroly, prodej by mohl probíhat také přes internet. Cena plakety bude 80 korun.

 

Podle stáří a emisních kategorií budou auta rozdělena do čtyř pásem, přičemž nejstarším s nejvyššími emisemi - zaregistrovaným před rokem 1997 - plakety vydávány nebudou. Znamená to, že pro ně bude platit v obcích se zónami zákaz vjezdu. Kategorie dvě až čtyři budou odstupňovány podle emisí. Odlišovat je bude barva - červená pro druhou kategorii, žlutá pro třetí a zelená pro čtvrtou. Platnost plaket bude neomezená. Aby nebylo možné plaketu přenášet, bude na ní zaznamenána registrační značka vozidla. Elektromobily, hybridní auta nebo vozy používající jako palivo bioplyn a bioethanol budou mít automaticky nárok na zelenou plaketu. Motorky zaregistrované před rokem 1993 budou spadat do první kategorie, mladší automaticky do čtvrté. Pro záchranářské vozy, auta údržby či vozy tělesně postižených bude platit výjimka. Výjimku budou moct obce dát také dlouhodobě nemocným nebo zaměstnancům, jejichž pracovní doba jim nedovolí dopravit se do práce městskou hromadnou dopravou. Plakety umožní vjezd do jakékoli obce, která na svém území nízkoemisní zónu vyhlásí. Výnos z prodeje se bude dělit na dvě části. Polovina bude směřovat na pokrytí nákladů konečných distributorů plaket tzn. ve velké části  to budou obce s rozšířenou působností a druhá polovina bude zdrojem Státního fondu životního prostředí.

 

„Zavedení nízkoemisních zón bude plně v kompetenci obcí. Ony nejlépe vědí, jaké jsou místní podmínky. Ministerstvo dává pouze možnost nízkoemisní zónu vyhlásit, konkrétní řešení je plně v rukou obcí,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Po účinnosti nařízení vlády, které se předpokládá v říjnu, budou moci obce svojí vyhláškou zavést nízkoemisní zóny. Po jednom roce od vyhlášení nabyde vyhláška účinnost, poté začne zóna fakticky fungovat.

„Rok, který je daný mezi účinnosti obecní vyhlášky a reálným zavedením zóny, je doba na přípravu nízkoemisní zóny. Obce budou mít dostatek času na realizaci zóny a občané na obstarání emisní plakety,“ říká ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí Jan Kužel.

Ministerstvo životního prostředí čerpalo zkušenosti pro celý systém nízkoemisních zón v Německu. Dalším krokem tak bude snaha o vzájemnou uznatelnost emisních plaket mezi českými a německými zónami. Do budoucna pak ministerstvo plánuje zahájit diskuzi na úrovni Evropské unie o jednotném systému nízkoemisních zón.

 

Emisní zóny - obrázek ZDE, Prezentace MŽP k NEZ

 

Další informace: Návrh nařízení vlády ke stažení ZDE

 

 

Zdroje: MŽP, Českénoviny.cz, Radiožurnál (rozhlas.cz)