Více času na podstatné

Nová verze REACH-IT přinese významné změny. ECHA také zahájila nové veřejné konzultace.

05.04.2014 18:01

Agentura ECHA připravuje zahájení provozu nové verze systému REACH-IT, která zlepší komunikaci ECHA s podniky. Nová verze systému bude v provozu od poloviny dubna 2014, přinese všem uživatelům významné změny — především v tom, jak mohou získat od agentury ECHA rozhodnutí a další sdělení. ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu na omezení kadmia a jeho sloučenin a dále ke změně omezení používání membrán obsahujících vlákna chrysotil s termínem do 19. 9. 2014. Dále ECHA zahájila 45ti-denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování diisobutyl-ftalátu v termínu do 9. 5. 2014.

 

Veřejná konzultace ke dvěma návrhům na omezení

  • Kadmium a jeho sloučeniny (CAS 7440—43—9)

Švédsko navrhuje omezení uvádění na trh a používání kadmia a jeho sloučenin v barvách pro umělce. ECHA očekává předložení informací nebo připomínek, které se týkají obecně kadmia a jeho sloučenin v barvách pro umělce nebo konkrétních kadmiových pigmentů, které by mohly být použity pro výrobu takových barev.

  • Chrysotile (CAS 12001—29—5, 132207—32—0)

Agentura ECHA na doporučení Komise předložila návrh na změnu stávajícího omezení (zápis 6 v příloze XVII nařízení REACH), které zakazuje výrobu, uvádění na trh a používání azbestových vláken a předmětů, které je obsahují. Členské státy mohou využít výjimku pro používání membrán s chrysotilem u stávajících zařízení pro elektrolýzu do ukončení jejich životnosti, nebo dokud nebude k dispozici vhodná náhrada.

Změna navrhuje, aby stávající odchylka pro chryzotil byla časově omezena do roku 2025.

Veřejná konzultace k oběma návrhům potrvá do 19. září 2014. Připomínky jsou vítány zejména do 29. 5. 2014, protože pomohou při počátečních jednáních o návrzích ve výborech. Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v ECHA — tabulce.

 

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování diisobutyl-ftalátu

ECHA zahájila 45ti-denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování diisobutyl-ftalátu v termínu do 9. 5. 2014.

Evropská agentura pro chemické látky vyzývá k veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro látku:

  • Diisobutyl—ftalát (EC 201—553—2, CAS 84—69—5)

Tato látka již má harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení CLP. Německo předložilo návrh na odstranění specifických koncentračních limitů pro reprodukční toxicitu a navrhuje klasifikaci Repr. 1B, H360Df.

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do 9. května 2014 formou elektronického formuláře v ECHA — tabulce. Podrobné informace naleznete v dokumentu ECHA pro uvedenou látku.

 

Aktualizace systému REACH-IT

Nová verze systému REACH—IT (2.7), která bude v provozu od poloviny dubna 2014, přinese všem uživatelům významné změny — především v tom, jak mohou získat od agentury ECHA rozhodnutí a další sdělení. Mezi změny patří ověření e—mailové adresy, nové termíny a podmínky, které musí uživatelé odsouhlasit před tím, než jim bude zpřístupněn firemní účet.

Pro více informací je k dispozici příslušný informační list na ECHA (v angličtině).

 

Zdroj: MPO