Více času na podstatné

Nová výzva z OPŽP - omezování emisí (PO2)

11.10.2013 12:37

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LIII., LIV. a LV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzvy se týkají oblastí čištění komunálních odpadních vod, snižování emisí z pohledu ovzduší a rozvoje infrastruktury environmentální vzdělávání. Podrobnosti k relevantní výzvě najdete níže.


Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽPImplementačním dokumentem OPŽP výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.


LV. výzva - prioritní osa 2, podoblast podpory 2.2a

Žádosti o podporu jsou přijímány od 25. října 2013 do 8. listopadu 2013. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 200 mil. Kč.

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.

V textu výzvy jsou uvedeny informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

 

Ke stažení: LV. výzva, podoblast podpory 2.2a
text výzvy
- hodnoticí kritéria
příloha č. 1 k hodnoticím kritériím - Přehled stavebních úřadů