Více času na podstatné

Novela vodního zákona - hygienické požadavky na vody využívané ke koupání osob

20.05.2011 14:42

Prezident republiky Václav Klaus dnes podepsal  zákon ze dne 28. dubna 2011, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona komplexně upravuje hygienické požadavky na vody využívané ke koupání osob. Transponuje do našeho právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady o řízení jakosti vod ke koupání z roku 2006. Novela zákona je účinná dnem vyhlášení.

 

Sněmovní tisk 165 - Novela z. o ochraně veřejného zdraví, stav projednávání ke dni: 20. května 2011:

 

 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 11. 2010.
  Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 165/0 dne 8. 11. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 2010 (usnesení č. 47). Určil zpravodaje: MUDr. Boris Šťastný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví
  • 1. Čtení
   Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 12. 2010 na 9. schůzi.
   Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  • 1. Čtení proběhlo 10. 12. 2010 na 9. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 217).
   • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 165/1 (pozměňovací návrhy).
    • 2. Čtení
     Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 2. 2011 na 13. schůzi.
     Projednávání návrhu zákona 9. 2. 2011 na 13. schůzi v podrobné rozpravě přerušeno.
     Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
     Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům (usnesení č. 351).
     Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 165/2, který byl rozeslán 16. 3. 2011 v 13:15.
     • 3. Čtení proběhlo 25. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 428).

 • Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.
 • SENÁT
 • Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 4. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 60/0.
  Organizační výbor dne 6. 4. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Božena Sekaninová) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (MUDr. Václav Vlček).

  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 20. 4. 2011 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 60/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 4. 2011 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 60/2 (schvaluje).

  Návrh projednán dne 28. 4. 2011 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 198).

 • PREZIDENT
 • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2011.
  Prezident zákon podepsal 20. 5. 2011.

 

Změny vodního zákona:

 

Změna vodního zákona

Čl. III

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb., se mění takto:

 1. § 34 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 48 zní:

Ҥ 34

Povrchové vody využívané ke koupání

 1. Správci povodí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zdravotnictví, vodoprávními úřady a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi sestavují, přezkoumávají a aktualizují profily vod uvedených v seznamu přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání a dalších povrchových vod, kde lze očekávat, že se v nich bude koupat velký počet osob48). Profil povrchových vod využívaných ke koupání je souhrn údajů o povrchových vodách uvedených v seznamu sestaveném podle zákona o ochraně veřejného zdraví48). Profil povrchových vod využívaných ke koupání může být sestaven pro několik spolu sousedících povrchových vod. Obsah a způsob sestavení profilu povrchových vod využívaných ke koupání, podmínky jeho přezkumu a aktualizace a rozsah a způsob předávání podkladů správcům povodí stanoví Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou.
 2. Ukazatele a hodnoty přípustného znečištění vod pro účely povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových uvedených v seznamu sestaveném podle zákona o ochraně veřejného zdraví48) a program snížení znečištění těchto vod k dosažení hodnot přípustného znečištění těchto vod stanoví vláda nařízením.
 3. Pokud povrchové vody uvedené v seznamu sestaveném podle zákona o ochraně veřejného zdraví48) přestanou trvale nebo opakovaně odpovídat požadavkům na jakost vody pro koupání, které jsou stanoveny zvláštním právním předpisem nebo v nařízení vlády podle odstavce 2, uloží nebo přijme vodoprávní úřad k nápravě tohoto stavu odpovídající opatření, a to po projednání s orgány ochrany veřejného zdraví a správcem povodí. Povrchové vody uvedené v seznamu musí do konce koupací sezóny 2015 splňovat požadavky na přijatelnou kvalitu vody.

_____________

48) § 6g odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. …/…Sb.”.

 1. V § 104 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
 2. V § 108 se odstavec 4 zrušuje.
 3. Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

 4. § 113 se zrušuje.

 

Schválený text tisku 165 Novela z. o ochraně veřejného zdraví ZDE