Více času na podstatné

Novela z. o ochraně ovzduší - Sněmovní tisk 967/0 (67.schůze)

19.01.2010 07:18

Stav projednávání ke dni: 19. ledna 2010

 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 2009.
  Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 967/0 dne 20. 11. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 2009 (usnesení č. 446). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Krátký a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí
  • 1. Čtení
   Návrh projednán v obecné rozpravě 4. 12. 2009 na 66. schůzi.
   Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  • 1. Čtení proběhlo 4. 12. 2009 na 66. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1507).

  Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
  Zemědělský výbor
  č. 45 (13. ledna 2010)

Podrobnosti:


V odvětví dopravy je v současné době realizováno více než 30 % celkové spotřeby energie v členských zemích EU. K této hodnotě se pozvolna blíží i spotřeba energie v dopravě na území ČR a na území nových členských států, což znamená prudký nárůst emisí oxidu uhličitého. Dosud se jedná především o emise CO2fos vznikajícího spalováním fosilních paliv, který je největší příčinou absolutního nárůstu obsahu skleníkových plynů v atmosféře. Jeho emise musí být v zájmu minimalizace dopadů změny klimatu důsledně omezovány a to především zvyšováním energetické účinnosti dopravy, využíváním klimaticky šetrné dopravy a využíváním alternativních paliv a pohonů. Poslední ze jmenovaných souborů opatření zahrnuje rozsáhlou skupinu aktivit při výzkumu, vývoji a aplikaci biopaliv.
Novelou zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší zákonem č. 180/2007 Sb. (nabyl účinnosti dne 1. září 2007) byla pro osoby uvádějící motorové benzíny nebo motorovou naftu na daňové území České republiky zavedena povinnost přimíchávat stanovené množství biopaliv do uvedených pohonných hmot. Předložená novela zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „novela zákona“) od 1. 4. 2010 navyšuje minimální podíl biopaliv u motorové nafty ze současných 4,5 % na 6,3 % objemových a u motorového benzinu ze současných 3,5 % na 4,5 % objemových. Navržená zákonná úprava je příspěvkem pro naplnění „Víceletého programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě“, který přijala vláda České republiky usnesením č. 164 ze dne 25. února 2008. Navrhované podíly biopaliv jsou také v souladu s návrhem novely vyhlášky

Ministerstva průmyslu a obchodu č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.
Posuzovaná novela zákona, přispívá k efektivnímu snižování emisí CO2fos z dopravy tím, že v souladu s dále citovanými právními předpisy ES stanovuje vyšší obsah biopaliv v motorových benzinech a naftách. Jedná se o transpozici indikativního cíle směrnice EP a R č. 2003/30/ES, ze dne 8.5.2003, o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě, a směrnice EP a R č. 2009/28/ES, ze dne 23.4.2009, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.

 

Vývoj minimálních podílů biopaliv (v % objemových)

 

 

2007

2008

2009

2010

motorová nafta

2 %

2 %

4,5 %

6,3 %

automobilový benzin

-

2 %

3,5 %

4,5 %

 

Shrnutí hlavních cílů novely zákona

− Dosáhnout indikativního cíle podle směrnice 2003/30/ES, ke kterému se Česká republika zavázala, tj. zajistit, aby bylo v roce 2010 uvedeno na trh minimální množství biopaliv ve výši 5,75 % e.o. z celkového množství pohonných hmot pro dopravní účely.

− Přiblížit se k naplnění „Víceletého programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě“, který přijala vláda České republiky usnesením č. 164 ze dne 25. února 2008. 

− Podpora využívání biopaliv, které jsou obnovitelným zdrojem energie. Zároveň užitím biopaliv v dopravě se snižuje závislost na ropě, a následně se zvyšuje bezpečnost ekonomiky v zásobování energiemi.

− Dosažení snížení emisí skleníkových plynů především emisí oxidu uhličitého fosilního původu cca o 0,7 milionu tun.

− Podpořit sektor zemědělství.

 

Sněmovní tisk 967