Více času na podstatné

Nový metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, zejména pro odpady azbestu

16.07.2009 09:51

Podstata a cíle metodického návodu
Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj a Česká inspekce životního prostředí připravily ve vzájemné spolupráci nový metodický návod k nakládání se stavebními a demoličními odpady. Dokument vychází z nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR a usnesení vlády č. 18/2005 ze dne 5. ledna 2005, opatření č. 1.3. Metodický návod je vydáván s cílem:
- omezit množství nebezpečných odpadů vznikajících při zřizování staveb, jejich údržbě, změnách dokončených staveb (stavební úpravy, přístavby a nástavby) a odstraňování staveb (dále jen stavební a demoliční odpady),
- sjednotit postup přiřazování kategorie odpadu (nebezpečný nebo ostatní odpad) u vznikajících stavebních a demoličních odpadů v souladu s § 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcími předpisy (dále jen zákon o odpadech),
- zabezpečit přednostní využívání stavebních a demoličních odpadů a jednotně vymezit podmínky pro přejímku odpadů do zařízení k jejich využívání a
- minimalizovat riziko při nakládání se stavebními a demoličními odpady.
Jednou ze základních povinností stanovených osobám odpovídajícím za přípravu a provádění staveb podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je ochrana životního prostředí a zdraví lidí, která je mimo jiné vázána na předcházení vzniku a řádné nakládání s odpady vznikajícími při stavebních činnostech souvisejících s uskutečňováním nových staveb a se změnami dokončených staveb a odstraňováním staveb.
Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, nazývané v souladu s názvem podskupiny v Katalogu odpadů jako „stavební a demoliční odpady“, mohou být při vhodném řízení jejich vzniku a stanoveném nakládání s nimi významným zdrojem úspor primárních surovin.
Předmětem metodického návodu jsou doporučené postupy které, pokud budou při přípravě dokumentace staveb a jejich provádění odpovědnými osobami (projektantem, autorizovaným inspektorem, stavebníkem, stavbyvedoucím, stavebním dozorem apod.) dodržovány, směřují k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí při nakládání s odpady a ke snížení rizika znečišťování nebo ohrožení životního prostředí.

Oblast použití metodického návodu
Metodický návod je určen osobám, které řídí a vykonávají činnosti při přípravě a provádění stavby (stavebník, stavební dozor, projektant, stavbyvedoucí apod.) a odpovídají za soulad těchto činností s požadavky obecně závazných právních předpisů, vč. zákona o odpadech. Metodický návod je určen rovněž pracovníkům orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství, osobám pověřeným k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a všem osobám, při jejichž činnostech vznikají stavební a demoliční odpady.
Tento návod je zaměřen zejména na problematiku vzniku odpadů z údržby, změn dokončených staveb a odstraňování staveb budov a staveb dopravní infrastruktury provedených zejména z cihelného zdiva, betonových a železobetonových konstrukcí, živičných materiálů (bez příměsí dehtu), kamene, štěrkopísků a dalších obdobných materiálů.
Doporučuje se návod využít pro:
- přípravu dokumentace staveb, pro provádění staveb a zejména pro provádění jejich údržby (oprav), změn dokončených staveb (stavebních úprav, přístaveb a nástaveb) a odstraňování (bourání, demolice),
- vydávání stanovisek správních orgánů ochrany životního prostředí pro potřeby stavebních úřadů,
- hodnocení nebezpečných vlastností stavebních a demoličních odpadů pověřenými osobami (včetně vzorkování odpadů k tomuto účelu),
- dalších činnostech spojených se vznikem stavebních a demoličních odpadů a nakládáním s nimi,
- omezené je využití pro dřevostavby a stavby z jiných rostlinných materiálů.

Definice používané v metodice a konkrétní zaměření
Doporučení plynoucí z navržené metodiky se rovněž dotýkají nadefinování pojmů, které jsou zákonem o odpadech již stanoveny, nebo se v kombinaci zákona a jeho platných vyhlášek snaží (pouze pro účely tohoto metodického návodu) vyjasnit pojmy do této doby vykládané různými způsoby. Jedná se především o opětovné použití stavebních a demoličních materiálů a výrobu recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu jako materiálového výstupu z úpravy těchto odpadů.
Obdobně jsou použity existující definice ze zákona stavebního, živnostenského a zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Z některých je vhodné uvést např. použitou definici stavebníka, stavebního podnikatele, stavebního dozoru, projektanta či stavbyvedoucího.
Kromě definic metodický návod doporučuje postupy přípravy a provádění stavby ve vztahu k řízení předcházení vzniku, vzniku, využívání stavebních a demoličních odpadů a k nakládání s nimi. V návaznosti na stavební zákon je řešena příprava stavby před a při jejím odstranění, změna dokončené stavby, údržba stavby a stavby dopravní infrastruktury.
Nemalá pozornost je věnována dosud stále ještě v široké míře používaným, ale již nevyráběným stavebním výrobkům obsahujícím azbest (viz příloha č. 3 metodiky). Zákon o odpadech stanovuje nakládání s tímto druhem odpadu v § 35. Specifiky odstranění pak detailněji popisuje vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu jsou vždy spjaty s předpisy v gesci Ministerstva zdravotnictví. Proto se metodika rovněž zaměřila i na působnost zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací. Shrnutí zásad při nakládání s odpady obsahující azbest je součástí přílohy č. 2 připravované metodiky.
Není náhodou, že velké množství odpadní střešní krytiny s azbestem vstupuje spolu s jiným ne nebezpečným stavebním a demoličním odpadem do recyklačních zařízení. Z toho důvodu nebyla recyklační zařízení v metodickém návodu opomenuta a předepisují se druhy odpadů, které:
- jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci),
- jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) a
- které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k úpravě (recyklaci).
Vzhledem k rozsahu a počtu katalogových čísel odpadů v příloze č. 1 metodiky nejsou všechny v tomto příspěvku vyjmenovány. Pro ilustraci je však vhodné zveřejnit, jaké ostatní (ne nebezpečné) odpady bude možné k recyklaci v určeném zařízení použít:
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 02 Sklo
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903

Hlavní doporučení metodického návodu
Orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství v rámci jejich působnosti metodika doporučuje:
- vytvářet podmínky umožňující a podporující využívání prokazatelně vhodně upravených stavebních a demoličních odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- usměrňovat původce odpadů a oprávněné osoby s cílem prosazovat do praxe hierarchii nakládání se stavebními a demoličními odpady v souladu s požadavky zákona o odpadech,
- spolupracovat se stavebními úřady ve smyslu sjednocení přístupů k problematice nakládání se stavebními a demoličními odpady a aktivně se zúčastňovat postupů a řízeních vedených stavebními úřady podle stavebního zákona a
- v rámci kontrolní činnosti zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů k úpravě terénu nebo rekultivacím a nakládání s nimi mimo zařízení k nakládání s odpady.

Závěr
Ministerstvo životního prostředí, vědomo si požadavku na dosažení co nejvyšší shodnosti postupů směřujících k předcházení vzniku odpadů, k materiálovému využívání odpadů a k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí při nakládání s odpady a ke snížení rizika znečišťování nebo ohrožení životního prostředí, vydává tento metodický návod. Jeho vydáním končí platnost Metodického pokynu k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročník XIII, částka 9 v září 2003 a vycházel z právní úpravy (např. stavební zákon), která od doby vydání pokynu doznala značných změn.
Metodický návod nabývá platnosti v době zveřejnění na oficiálních internetových stránkách Ministerstva životního prostředí www.env.cz.

Ing. Jaromír MANHART
Ministerstvo životního prostředí
E-mail: jaromir_manhart@env.cz,

Zdroj: odpadové fórum 3/2008