Více času na podstatné

ODPAD JE ENERGIE je název internetových stránek, které se zabývají energetickým využíváním odpadu.

14.08.2009 14:36

Internetové stránky https://www.odpadjeenergie.cz/ vznikly v rámci projektu osvětové kampaně na podporu energetického využívání odpadu. Realizace projektu byla financována z prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 — část A — Program EFEKT.

Na celém světě se v současnosti řeší, jak zabezpečit naší generaci, ale především generacím budoucím, dostatek energetických zdrojů pro udržitelný rozvoj společnosti. Klade se důraz na úspory energie, zvyšování využívání obnovitelných zdrojů, rozvoj jaderné energetiky, využívání jakýchkoli zdrojů energie s vyšší účinností.

V Česku k získávání energie (vyjma dopravy) využíváme nejvíce uhlí, jadernou energii, méně zemní plyn, v malém množství obnovitelné zdroje energie. Existuje tu však další zdroj energie, který téměř nevyužíváme — ODPAD.

V České republice vyprodukujeme v současné době ročně přibližně 3 mil. tun komunálního odpadu. Z tohoto množství se přibližně 75% uloží na skládky, 15% využije materiálově a jinak a jen 10% se využije energeticky. Z toho jasně vyplývá nedostatečné využívání odpadu k energetickým účelům.

Z pohledu energetiky se u odpadu jedná o využívání druhotného energetického zdroje (DEZ). Využívání druhotných energetických zdrojů je v souladu se Státní energetickou koncepcí a také se závěry Zprávy Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu (zkráceně "Nezávislá energetická komise", NEK).

DEZ jsou domácí zdroje, tudíž při jejich využívání nevzniká dovozní závislost na regionech, které jsou politicky nestabilní nebo se kterými Česká republika nemá geopoliticky dobré zkušenosti.

Směsné komunální odpady obsahují asi z 60% biologicky rozložitelnou složku, která náleží k obnovitelným zdrojům energie (OZE). Energetickým využíváním odpadu zvyšujeme podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů energie. V případě výroby elektrické energie se Česká republika při podpisu smlouvy o přistoupení k Evropské unii zavázala ke splnění indikativního cíle ve výši 8% podílu elektřiny z OZE na hrubé domácí spotřebě elektřiny v ČR v roce 2010.

Využíváním odpadů se nahrazují primární energetické zdroje, především hnědé uhlí, kterého pro potřeby českého teplárenství bude patrně už v blízké době nedostatek. Využíváním odpadů se sice může nahradit jen malá část současného uhlí využívaného v teplárenství, to však nesnižuje nutnost DEZ využívat. Je nutno energeticky využívat všechny dostupné zdroje energie. Tedy také ODPAD.

Cílem internetových stránek je podávat ucelené a vědecky podložené informace o energetickém využívání odpadů. Poskytovat veřejnosti dostatek informací pro vytváření racionálního postoje k této problematice a podporovat uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.