Více času na podstatné

Odpad s obsahem azbestu vzniklý při výměně střechy a ohlašování do IRZ

24.02.2010 07:06

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – „Vztahuje se ohlašovací povinnost do IRZ na stavební firmu, která v roce 2009 provedla výměnu střechy různým subjektům a při těchto výměnách vznikl nebezpečný odpad obsahující azbest v množství vyšším než je stanovený ohlašovací práh?“.

 

Odpověď:

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31.3.2010) se plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní předpisy:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR),
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,
 • Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady.

 • Provozovnu – podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).
 • Lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako „zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny. Důležitým aspektem vzniku ohlašovací povinnosti je tak mimo jiné i existence provozovny se zeměpisnými souřadnicemi.
 • Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo přenosy odpadů.
 • Překročení ohlašovací prahu. Ohlašovací prahy pro látky a odpady jsou určeny výše uvedenými právními předpisy a představují množství látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení ohlašovacího prahu.

 

Ohlašovací povinnost do IRZ:

Údaje do IRZ se zasílají za provozovnu, v níž je vykonávána určitá činnost, při které dochází k únikům znečišťujících látek, přenosům znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a produkci odpadů.

 • Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích do ovzduší, vody a půdy, v přenosech v odpadních vodách nebo v odpadech – příloha II nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo provozovnu.
 • Ohlašuje se pouze v případě překročení ohlašovacích prahů.

 

Ohlašování odpadu z výměny střechy s obsahem azbestu do IRZ:

Předmětem dotazu je vznik ohlašovací povinnosti pro stavební firmu, která provedla výměnu střech různým subjektům, přičemž vznikl odpad s obsahem azbestu vyšším než je stanovený ohlašovací práh podle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. (ohlašovací práh pro azbest v odpadech předávaných mimo provozovnu je stanoven na 10 kg/rok).

 • Předpokladem vzniku ohlašovací povinnosti je překročení stanovených ohlašovacích prahů pro úniky nebo přenosy, které pocházejí z konkrétní provozovny nacházejících se v jedné lokalitě.

Stavební firma provedla popisované stavební práce (výměnu střechy) různým subjektům v různých lokalitách.

 • Ohlašovací povinnost do IRZ plní provozovatel provozovny.
 • Množství úniků a přenosů musí být vyhodnoceno za jednotlivé provozovny.
 • Stavební firmy by musely uvádět jako místo vzniku odpadu provozovny, ve kterých neprovozují žádnou činnost.

Nebezpečný odpad s obsahem azbestu vznikl v důsledku výměny střešní krytiny.

 • Podle nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí jsou chemické látky sledovány u odpadů, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení.
 • Odpad z výměny střešní krytiny nevznikl přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. Pro účely IRZ není nutné takto vzniklý odpad sledovat a případně ohlašovat.

 

Závěr:

Stavební firmě, které při opravách střech jiných subjektů v různých lokalitách vznikl za rok 2009 nebezpečný odpad obsahující azbest v množství větším než je stanovený ohlašovací práh, ohlašovací povinnost do IRZ vzhledem k odůvodnění uvedeném výše, nevznikla.

Důležité právní předpisy:

 • zákon č. 25/2008 Sb.
 • nařízení EP a Rady č. 166/2006/ES.
 • nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Kompletní informace k plnění ohlašovací povinnosti naleznete v příručce pro ohlašování, která je k dispozici zde .(PDF dokument, 955KB)":/doku­menty/irz/irz_2009_pri­rucka_komplet­ni_verze_opra­vena.pdf.

K řešení otázek k IRZ je určena služba helpdesk IRZ, na kterou se může každý provozovatel či uživatel IRZ obrátit (irz.info@ce­nia.cz).

 

Upozornění:

Informace uvedené v odpovědi služby helpdesk IRZ se striktně vztahují k plnění ohlašovacích povinností do integrovaného registru znečišťování podle zákona č. 25/2008 Sb., nařízení č. 166/2006/ES a nařízení vlády č. 145/2008 Sb.