Více času na podstatné

Odpady ze zkušební laboratoře na uhlí a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

23.03.2010 10:16

Otázka: vzniká ohlašovací povinnost do IRZ zkušební laboratoři, která za rok 2009 vyprodukovala 10 t nebezpečného odpadu? Z tohoto množství odevzdala 9 t vzorků uhlí na skládku. Odpad vznikl smísením laboratorních vzorků uhlí, uhelného prachu a popela v Akreditované zkušební laboratoři. Jednotlivé vzorky pochází od různých zadavatelů na území Česka. Vzhledem k možnému obsahu nebezpečných látek jako je např. As, byl odpad navržen k uložení na skládku nebezpečných odpadů. Z celkového množství vzorku přijatého laboratoří je pro následující laboratorní rozbory využito cca 1% původní hmotnosti vzorku.

 

Odpověď:

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31. 3. 2010) se plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní předpisy:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR),
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,
 • Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady.

 • Provozovnu – podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).
 • Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická osoba). Ohlašovací povinnost plní vždy provozovatel provozovny.
 • Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti) provozované v provozovně.
 • Lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako „zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.
 • Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny mimo provozovnu.
 • Překročení ohlašovací prahu. Ohlašovací prahy pro látky a odpady jsou určeny výše uvedenými právními předpisy a představují množství látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací povinnost.

Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, které tvoří stacionární technické jednotky, v nichž je vykonávána určitá činnost, při které dochází k únikům znečišťujících látek nebo přenosům znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách mimo provozovnu nebo přenosům odpadů mimo provozovnu.

Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích do ovzduší, vody nebo půdy nebo v přenosech v odpadních vodách mimo provozovnu nebo v odpadech mimo provozovnu – příloha II Nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 Nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je za rok přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo provozovnu. Ohlašovací povinnost vzniká pouze v případě překročení příslušných ohlašovacích prahů. Pokud došlo k překročení ohlašovacích prahů je třeba údaje do IRZ nahlásit do 31. 3. 2010.

 

Laboratoř:

Předmětem dotazu je plnění ohlašovací povinnosti do IRZ provozovatelem laboratoře, která provádí laboratorní analýzy uhlí, uhelného prachu a popela. Jednotlivé vzorky pochází od různých zadavatelů na území Česka. Z celkového množství vzorku přijatého laboratoří je pro následující laboratorní rozbory využito cca 1% původní hmotnosti vzorku. Nepoužitá část vzorků je předávána k odstranění jako nebezpečný odpad k uložení na skládku nebezpečného odpadu. Celkové množství nebezpečného odpadu bylo 10 tun, z toho 9 tun souviselo s laboratorní činností.

 • V IRZ se sledují – přenosy odpadů (nebezpečných a ostatních) mimo provozovnu (článek 5 nařízení č. 166/2006/ES – ohlašovací prahy 2t/rok nebezpečných odpadů a 2000 t/rok ostatních odpadů) a přenosy znečišťujících látek v odpadech přenášených mimo provozovnu (příloha č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.).
 • Odpad, který musí být sledován pro účely IRZ je odpad vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. Odpady, které nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení není nutné z hlediska plnění ohlašovací povinnosti do IRZ sledovat (ani z hlediska složení) a případně započítávat do množství odpadu, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem.
 • Množství přeneseného nebezpečného odpadu mimo provozovnu se porovnává s ohlašovacím prahem (ohlašovací práh 2 tuny) po sečtení množství všech druhů odpadů kategorie nebezpečný, vzniklých přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení.
 • Pokud jsou využívány pouze běžné analytické laboratorní postupy nebezpečný odpad ze vzorků nepoužitých k laboratorním rozborům nevzniká v souvislosti s činností stacionární technické jednotky. Ve vztahu k IRZ tedy nevzniká povinnost sledovat množství těchto odpadů (podle dotazu 9t za rok 2009) a množství znečišťujících látek v těchto odpadech. Ohlašovací povinnost by v takovém případě provozovateli laboratoře za nebezpečný odpad předaný na skládku nevznikla, neboť nedošlo k překročení ohlašovacího prahu pro nebezpečné odpady (2t/rok).
 • Pokud jsou ovšem v rámci laboratoře používány i stacionární technické jednotky (jako například poloprovozní nebo provozní spalovací zařízení, pece, reaktory, komory, kotle a další), pak odpad (množství i složení) vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností těchto zařízení by byl pro účely IRZ relevantní. V tomto případě by byl s ohlašovacím prahem porovnáván odpad vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s provozem stacionárních technických jednotek.

Důležité právní předpisy:

 • zákon č. 25/2008 Sb.
 • nařízení EP a Rady č. 166/2006/ES.
 • nařízení vlády č. 145/2008 Sb.