Více času na podstatné

Ohlašovací prahy odpadů a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

22.03.2010 10:08

Otázka: Jsou uvedená kriteria ohlašovacích prahů – 2 tuny nebezpečných odpadů nebo 2000 tun odpadů kategorie ostatní za rok – hodnoty součtu všech nebezpečných odpadů (různých katalogových čísel) produkovaných jednou provozovnou z výrobní činnosti nebo je tímto kritériem hmotnost jednoho druhu odpadu N nebo O z této výrobní činnosti?“.

 

V IRZ se sleduje – množství přenosů odpadů (nebezpečných a ostatních) mimo provozovnu (článek 5 Nařízení č. 166/2006/ES) a množství přenosů znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu (příloha č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.).

Odpad, který musí být sledován pro účely IRZ je odpad vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení (nejedná se tedy pouze o odpady z výrobní činnosti).

Odpady, které nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení není nutné z hlediska plnění ohlašovací povinnosti do IRZ sledovat (ani z hlediska složení) a případně započítávat do množství odpadu, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem.

  • Množství přeneseného nebezpečného odpadu mimo provozovnu se porovnává s ohlašovacím prahem (ohlašovací práh 2 tuny/rok) po sečtení množství všech druhů odpadů kategorie nebezpečný, vzniklých přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení.
  • Stejný postup bude uplatněn i v případě ostatního odpadu (ohlašovací práh 2000 t/rok).