Více času na podstatné

Opravárenská dílna v rámci zemědělské provozovny a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

23.03.2010 10:18

Otázka: Výrobní činností zemědělského podniku je rostlinná výroba a služby v rostlinné výrobě (setí, příprava půdy, sklizeň) apod. Dále potom živočišná výroba (velkochov prasat 4000 kusů). V rámci provozovny, kde se nachází živočišná výroba, má podnik i dílny, ve kterých mechanizaci (pouze svoji) opravuje a provádí údržbu. Musí být nebezpečný odpad vznikající v opravárenské dílně sčítán z množstvím nebezpečného odpadu vznikajícího z živočišné výroby a teprve toto celkové množství musí být porovnáváno s ohlašovacím prahem 2t/rok?

 

Odpověď:

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31. 3. 2010) se plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní předpisy:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR),
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,
 • Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady.

 • Provozovnu – podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).
 • Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická osoba).
 • Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti) provozované v provozovně.
 • Lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako „zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.
 • Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny mimo provozovnu.
 • Překročení ohlašovací prahu. Ohlašovací prahy pro látky a odpady jsou určeny výše uvedenými právními předpisy a představují množství látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení ohlašovacího prahu.

Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, ve kterých je vykonávána určitá činnost (prostřednictvím stacionárních technických jednotek), při které dochází k únikům znečišťujících látek nebo přenosům znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách mimo provozovnu nebo přenosům odpadů mimo provozovnu.

Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích do ovzduší, vody a půdy, v přenosech v odpadních vodách a v odpadech – příloha II nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo provozovnu.

 

Povinné subjekty pro ohlašování do IRZ

Ohlašovací povinnost do IRZ plní provozovatelé vymezení v § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb.

 • § 3 odst. 1 – provozovatel uvedený v nařízení č. 166/2006/ES.
 • § 3 odst. 2 – provozovatel provozující provozovnu v níž je prováděna jiná činnost, než je uvedena v příloze I nařízení č. 166/2006/ES, nebo činnost s nižší kapacitou než je uvedena v příloze I nařízení č. 166/2006/ES.

Intenzivní chov prasat s prostorem:

 • pro více než 750 kusů prasnic – činnost 7. a) (iii) z přílohy I nařízení o E-PRTR,
 • pro více než 2000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg) – činnost 7. a) (ii) z přílohy I nařízení o E-PRTR.
 • Pokud zařízení intenzivního chovu prasat má vyšší kapacitu než je uvedeno výše, spadá provozovatel takového chovu do vymezení v § 3 odst. 1 zákona č. 25/2008 Sb.
 • Vzhledem ke kapacitě zařízení (4000 ks prasat na porážku), provozuje provozovatel zařízení z přílohy I nařízení o E-PRTR. V takovém případě uvede při plnění ohlašovací povinnosti kód činnosti podle přílohy I nařízení č. 166/2006/ES.

Kromě živočišné výroby jsou ve stejné lokalitě stejným provozovatelem provozovány ještě opravárenské dílny.

 • Opravárenské dílny (včetně stacionární myčky) je možné považovat za součást provozovny.**
 • Provozovatel provozovny se musí vznikem ohlašovací povinnosti do IRZ zabývat a započítávat do celkových úniků a přenosů z provozovny i případné úniky a přenosy z těchto dílen.

Dále zemědělský podnik obhospodařuje vlastní i pronajaté zemědělské pozemky, na kterých pěstuje zemědělské rostliny.

 • Více k otázce vymezení pole jako samostatné provozovny – zde.
 • Více k otázce nebezpečných odpadů vznikajících od agrochemikálií používaných při ošetřování zemědělských rostlin – zde.

 

Odpady z dílny pro opravy a servis zemědělské mechanizace

Předmětem dotazu je povinnost provozovatele započítávat nebezpečné odpady vznikající při opravách a servisní činnosti zemědělské mechanizace v dílnách do celkového množství nebezpečného odpadu, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem pro nebezpečný odpad 2t/rok.

 • V IRZ se sledují – přenosy odpadů (nebezpečných a ostatních) mimo provozovnu (článek 5 nařízení č. 166/2006/ES – ohlašovací prahy 2t/rok nebezpečných odpadů a 2000 t/rok ostatních odpadů) a přenosy znečišťujících látek v odpadech přenášených mimo provozovnu (příloha č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.).
 • Odpad, který musí být sledován pro účely IRZ je odpad vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. Odpady, které nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení není nutné z hlediska plnění ohlašovací povinnosti do IRZ sledovat (ani z hlediska složení) a případně započítávat do množství odpadu, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem.
 • Pokud jsou tedy v opravárenské dílně k opravám zemědělské mechanizace a servisní činnosti používány stacionární technické jednotky (jako např. kovoobráběcí stroje na úpravu součástí mechanizace, soustruhy, svařovací a kovárenské technologie, ohýbačky a řezačky plechů, mycí stoly, odsávací zařízení na odpadní oleje nebo myčka dopravních prostředků), pak odpady vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s těmito stacionárními technickými jednotkami musí být započítávány do celkového množství nebezpečných nebo ostatních odpadů, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem (2t/rok).
 • Myčka aut je stacionární technická jednotka, která se nachází na stejném místě jako dílny a jako živočišná výroba. Z myčky vzniká zejména kal. Jeho množství je pro účely IRZ relevantní. Více k otázce provozu myčky aut – zde.

Důležité právní předpisy:

 • zákon č. 25/2008 Sb.
 • nařízení EP a Rady č. 166/2006/ES.
 • nařízení vlády č. 145/2008 Sb.