Více času na podstatné

OPŽP vyhlásil novou výzvu pro prioritní osu 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

13.09.2011 19:40
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím SFŽP ČR XXXI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 15. září do 15. prosince 2011. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 700 mil. Kč.

 

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP. Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

 

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP  www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení".

 

Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

Oblast podpory 5.1 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na omezování průmyslového znečištění:

  • rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost sBAT a IPPC),
  • rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy),
  • vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností vnávaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů.

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na snižování environmentálních rizik:

  • vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií,
  • výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií (souvislost se zákonem č.59/2006 Sb.),
  • vytvoření výukových a expertních center REACH a center prevence rizik,
  • vytvoření znalostních portálů managementu chemických látek,
  • vytvoření SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů vprevenci závažných havárií.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy: Maximální výše dotace na jeden projekt v oblasti podpory 5.1 může dosáhnout 200 mil. Kč.

 

Text XXXI. výzvy OPŽP, Hodnotící kriteria pro XXXI. výzvu OPŽP

 

Zdroj: OPŽP