Více času na podstatné

Otázky a odpovědi k velké novele vodního zákona - Závazná stanoviska a souhlasy podle vodního zákona (§ 104 odst. 9 a § 17)

07.09.2010 08:10

Ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona vymezuje případy, kdy je nutné jako podklad pro rozhodnutí nebo jiný úkon (např. ohlášení) závazné stanovisko vodoprávního úřadu. Jedná se o ta správní řízení, jimiž mohou být dotčeny zájmy vodního zákona vedená podle zákona o ochraně přírody a krajiny, horního zákona a zákona o hornické činnosti a dále při postupu podle stavebního zákona při umisťování, povolování, užívání a odstraňování staveb. Jedná se o nově zavedenou působnost vodoprávních úřadů jako dotčených orgánů státní správy. Dále ZDE