Více času na podstatné

Patnáctá výzva OPŽP nabízí podporu pro projekty na úpravu komunálního odpadu

07.12.2009 07:06

XV. výzva se vztahuje na prioritní osu 2 a 4 Operačního programu Životní prostředí. Podpořeny budou individuální i tzv. velké projekty. Žádosti budou přijímány kontinuálně od 4. ledna 2010 do 30. června 2011.

 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 8 mld. Kč, z toho na prioritní osu 4 ve výši 6 mld. korun a na prioritní osu 2 ve výši 2 mld. korun.

V prioritní ose 2 budou přijímány pouze žádosti na individuální i velké projekty spočívající v rekonstrukci zvláště velkých spalovacích zdrojů a velkých nespalovacích zdrojů za účelem snížení emisí a současně vytvoření nových kapacit splňujících požadavky na spoluspalování odpadu. Žádosti mohou být předkládány pouze v návaznosti na projekty regionálních systémů pro MBÚ předložených v rámci oblasti podpory 4.1. Maximální výše dotace na jeden projekt může dosáhnout 300 mil. Kč.

V prioritní ose 4 budou podpořeny aktivity, které jsou součástí integrovaného systému nakládání s odpady. Jde o regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu (MBÚ) komunálního odpadu (KO) nebo zařízení pro energetické využívání KO.

Žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP, Závaznými pokyny pro žadatele  a  XV. výzvou.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 12/2009. Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz. V návaznosti na požadavky Přílohy č. 1 Směrnice MŽP č. 12/2009, která stanoví požadované přílohy k projektové žádosti o podporu z OPŽP, předloží žadatel současně s projektovou žádostí projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí včetně dokumentu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a žádost o vydání územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí včetně nabytí právní moci je možné doložit dodatečně, nejpozději do 6 měsíců od akceptace žádosti.

Projektové žádosti je třeba doručit na centrální pracoviště SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, do 16 hodin 30. 6. 2011. V případě zaslání poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Úplné znění XV. výzvy OPŽP