Více času na podstatné

Plnění ohlašovací povinnosti do IRZ prostřednictvím ISPOP - zemědělské provozovny

26.09.2011 08:00

Ministerstvo životního prostředí v souvislosti s novelou zákona o IRZ, upozorňuje zemědělské provozovny na plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) vyplývající ze zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů (zákon o IRZ).

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) na stránkách integrovaného registru znečišťování (www.irz.cz) informovalo, že dne 25. 3. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 77/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Pro zemědělské provozovny přinesla novela uvedeného zákona i změny v oblasti ohlašování údajů dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

Doplněním textu k § 11, písm. e) zákona o ochraně ovzduší se ruší povinnost zpracovat a předávat souhrnnou provozní evidenci (SPE) pro provozovatele stacionárních zdrojů podle § 5 odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. (těmi jsou provozovatelé středních nebo velkých zemědělských zdrojů podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.).

V praxi to znamená, že zemědělské provozovny zaměřené na chov zvířat již nemají (od ohlašovacího roku 2010) povinnost podávat prostřednictvím ISPOP souhrnnou provozní evidenci (SPE) podle zákona o ochraně ovzduší a oznámení o poplatku.

V této souvislosti ministerstvo upozorňuje, že výše uvedené změny se žádným způsobem nedotkly ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování (IRZ). Podle zákona č. 25/2008 Sb. o IRZ mají (kromě jiných) provozovatelé zemědělských provozoven (zejména provozovatelé chovů hospodářských zvířat) i nadále povinnost při překročení ohlašovacích prahů (např. pro amoniak 10t/rok) hlásit povinné údaje do IRZ prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

V případě vzniku ohlašovací povinnosti do IRZ podává prostřednictvím ISPOP hlášení provozovatel:

  • uvedený v příloze I Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, který provozuje zařízení pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat s prostorem pro více než 40 000 ks drůbeže, 2 000 ks prasat na porážku (více jak 30 kg) a 750 ks prasnic (§ 3 odst. 1),
  • provozující provozovnu, v níž je prováděna jiná činnost, než je uvedena v příloze I nařízení č. 166/2006/ES, nebo činnost s nižší kapacitou, než je uvedena v této příloze, (§ 3 odst. 2).

Provozovatel je rovněž povinen pro účely IRZ vést a uchovávat evidenci ohlašovaných údajů, ze kterých byly ohlášené informace získány a to po dobu 5 let od konce příslušného ohlašovaného roku. Tato evidence zároveň musí obsahovat popis způsobu shromáždění údajů.

Kompletní informace k plnění ohlašovací povinnosti naleznete v příručce pro ohlašování, která je k dispozici zde.

Zákon č. 77/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 je dostupný zde.

 

Zdroj: IRZ