Více času na podstatné

POD LUPOU: Dovoz odpadních vod ještě jednou

03.11.2017 08:42

V červnovém čísle časopisu Odpadové fórum vyšel v rubrice Pod lupou příspěvek, pojednávající o možnosti dovozu odpadních vod ze Slovenska pro jejich řádné vyčištění na našem území. "Můj znalecký závěr byl, že jsem neshledal v našem právním řádu žádné ustanovení, které by a priori takovou činnost zakazovalo," uvádí Michael Barchánek, soudní znalec v oboru odpadů a dodává "V říjnovém čísle pak vyšla v rubrice Ohlas čtenářů nesouhlasná replika s mými závěry, kdy autorem textu byl pracovník odboru odpadů Ministerstva životního prostředí a replika začíná slovy, že MŽP považuje za nezbytné upozornit na chybu, tedy moji. Nebudu řešit, zda jde o oficiální stanovisko ministerstva či jen názor jeho pracovníka, pro meritum to není významné". 

Nezastávám názor, že kdo má poslední slovo, tak má i pravdu, ale byl jsem redakcí požádán, abych na nesouhlas s mým názorem, uplatněný pracovníkem ministerstva, zareagoval – proto můžete číst dále uvedený text.

Jsme lidé chybující a tak hledám v případě kritiky chybu primárně u sebe. Přečetl jsem si proto znovu příslušné pasáže rozhodné právní úpravy (zákon o vodách a zákon o odpadech) a nenašel jsem nic, co bych ve svém předchozím článku posoudil špatně. Musím tedy na svých závěrech trvat.

V čem je tedy rozpor? Podíváme-li se do odpovědi ministerstva, potom najdeme klíčovou myšlenku hned v prvním odstavci a stejnou v následujícím odstavci nad obrázkem. Zde je uvedeno: „Pokud odpadní voda naplní definici odpadu ….“ tak je to odpad a veškeré další nakládání s ní spadá pod zákon o odpadech.  A dále, že „podle našeho názoru odpadní voda uvedená v dotazu definici odpadu naplňuje“. A druhá podstatná pasáž je asi v polovině druhého odstavce, kde se uvádí, že odpadní vody nejsou z působnosti zákona o odpadech vyjmuty zcela, ale „pouze v rozsahu, v jakém se na ně vztahují jiné právní předpisy“. V tomto případě jsou pod čarou odkazy na vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích.

Taková autorova myšlenka je ovšem zcela mimo zákonnou právní úpravu, protože odpadní vody jsou jasně definovány ve vodním zákoně a není na libovůli úředníka, aby soudil, zda předmětná kapalina naplňuje definici odpadu – navíc naprosto netuším, co se za tímto podivným souslovím skrývá. Krom toho jsem ve svém původním článku jasně uvedl, že provozovatel biodegradační plochy na Slovensku charakterizoval a zařadil tuto kapalinu jednoznačně jako odpadní vodu a neumím si představit právní manévr, kterým by se odpadní voda překročením státní hranice stala komoditou podléhající jiné právní úpravě. Na případnou námitku, že mohla být tato kapalina jejím původcem zařazena nesprávně, odpovídám, že snad ano (i když si to jako dlouholetý inspektor nemyslím), ale dotaz zněl na možnost dovozu odpadních vod a z takového zadání jsem musel vycházet.

Co se týká jen omezeného vyjmutí odpadních vod ze zákona o odpadech, tak zde uvedu jen krátce, že snad nikdo nepochybuje o tom, že vodní zákon, tedy „jiný právní předpis“, se na odpadní vody vztahuje – viz ustanovení celého § 38, části ustanovení § 8 a další místa v zákoně. U zákona o vodovodech a kanalizacích, jak sám název říká, se problémům odpadních vod logicky podrobně věnuje celá polovina tohoto předpisu.

V článku o dovozu odpadních vod jsem opakovaně kritizoval text katalogu odpadů, který obsahuje řadu položek, které jsou zjevně, meritorně i jazykově, odpadními vodami a nazval tento stav „legislativním nedostatkem“. I na tento můj názor byla v ministerské replice reakce. Ani zde nemám i po ministerském „vysvětlení“ jak se má s katalogem zacházet, co bych na svém názoru měnil. S ohledem na omezenou redakční plochu na to odpovím v některém z dalších příspěvků.

 

Odpověď:

Opakuji svůj znalecký názor - v našem právním řádu ochrany životního prostředí jsem nenašel žádný důvod, proč by se odpadní vody z jiného státu Evropské unie nemohly dovážet k vyčištění do České republiky.

 

Poznámka

Nepoznám, zda je to virus z Bruselu, nebo nadbytečná a neoprávněná hyperaktivita našeho ministerstva, ale pravdou je, že snaha posuzovat podle odpadových předpisů co nejširší paletu problémů je trvalá a snad i eskalující. A to přesto, že o kvalitě obecně závazných předpisů v tomto segmentu ochrany ŽP by se „dalo s úspěchem pochybovat“.

 

Související článek:

Dovoz odpadních vod (23.8.2017)

Dovoz odpadních vod ze zahraničí a zákon o odpadech (27.10.2017)


 

Autor: Michael Berchánek