Více času na podstatné

Podpora pro projekty řešící aktuální témata životního prostředí - výzva SFŽP

13.05.2010 06:30

Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje 6. výzvu pro předkládání žádostí v Programu č. 3 neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP.

 

 

PREAMBULE

Dne 1. května 2010 nabyly účinnosti Přílohy III Směrnice č. 6/2010 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Cílem programu č. 3 je podpora realizace inovativních tématických aktivit a dlouhodobě prioritních aktivit v rámci EVVO a podpora sítí environmentálních vzdělávacích center.

O podporu je možné žádat na realizaci vzdělávacích a osvětových programů a aktivit, kampaní, vydávání odborných periodik a publikací (studií) zaměřených na ekologickou tématiku, na koordinaci významných národních a mezinárodních projektů a programů realizovaných v ČR.

V souladu s aktuálním zněním Příloh III a po projednání s MŽP se vyhlašuje 6. výzva takto:

 

I. Harmonogram výzvy

Vyhlášení: 11. 5. 2010
Ukončení přijímání žádostí: 25. 6. 2010 ve 12.00 hodin
Zpracování a posouzení žádostí: červenec/srpen 2010
Projednání Radou SFŽP a rozhodnutí ministra, zveřejnění výsledků: září/říjen 2010
Rozesílání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, uzavírání smluv: říjen/listopad 2010

 

II. Alokace finančních prostředků

Pro 6 výzvu je alokováno celkem nejvýše 15 000 000,- Kč.

 

III. Oblasti podpory

V rámci této výzvy budou podporována následující témata:

A) Inovativní tématické aktivity

1) Ochrana klimatu - alokace 3,5 mil Kč

O podporu se mohou ucházet projekty se zaměřením:

 • Osvěta v oblasti spotřebitelského chování (elektrospotřebiče a světelné zdroje v domácnostech, vliv domácích topenišť na klima, ekologická stopa; modrá stopa);
 • Osvěta pro obce a veřejné instituce (Metoda EPC - Energy Performance Contracting, adaptace na klimatickou změnu a územní plánování včetně propojení s plánováním na úrovni povodí);
 • Vzdělávací a osvětové programy zaměřené na místní zdroje obnovitelných zdrojů energie a na jejich efektivní využívání s minimálními negativními dopady na životní prostředí;
 • Zpracování témat ochrany klimatu a klimatické změny jako podklad pro vzdělávací programy na základě současných odborných poznatků včetně zveřejnění na internetu a průběžné validace dat (v tomto případě bude podpořen nejvýše jeden projekt).

Všechny navržené projekty musí obsahovat zdůvodnění vztahu projektu k ochraně klimatu.

2)  Třídění a nakládání s odpady - alokace 3,5 mil. Kč

O podporu se mohou ucházet projekty se zaměřením:

 • Vzdělávací a osvětové programy pro obce a občany k efektivnímu a ekologickému nakládání s komunálním odpadem (efektivita systému sběru a třídění, materiálové a energetické využití odpadů) a ke správnému nakládání s nebezpečnými odpady;
 • Osvěta pro občany a obce k využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů (pilotní realizace včetně obecné metodiky - třídění a zpracování bioodpadu, komunitní kompostování);
 • Osvěta pro občany a podnikatele ke zpětnému odběru výrobků (pilotní realizace; v tomto případě bude podpořen nejvýše jeden projekt);
 • Informační kampaň k nakládání s nebezpečnými odpady pro občany, obce a podnikatele.

3) Příprava a realizace aktivit podporujících rok lesů (2011) - alokace 3 mil. Kč

O podporu se mohou ucházet projekty se zaměřením:

 • Osvěta pro obce a soukromé vlastníky lesů (přírodě blízké nepasečné formy hospodaření; pilotní realizace včetně manuálu vlastníka; v tomto případě bude podpořen nejvýše jeden projekt);
 • Inovativní výukové programy zaměřené na propagaci a širší porozumění veřejnosti multifunkčním funkcím lesa (pilotní realizace a použitelnost pro příslušné cílové skupiny v celé ČR);
 • Zapojení široké veřejnosti do managementu lesních ekosystémů na bázi dobrovolnosti a pod odborným vedením (podpořeny budou pouze aktivity s ekovýchovným dopadem, v žádném případě nebudou podpořeny lesní brigády generující zisk vlastníkům);
 • Nové formy naučných stezek v lesních ekosystémech (pilotní realizace včetně obecné metodiky -  zážitkové stezky, využití nových technologií  - beetagové stezky, geocatching apod.; v žádném případě nebudou podpořeny běžné naučné stezky).

4) Obecná ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj - alokace 2 mil. Kč

O podporu se mohou ucházet:

 • Již existující periodika v jejichž obsahu výrazně převažují články zaměřené na životní prostředí a udržitelný rozvoj;
 • Již existující webové servery (inovace) se zpravodajstvím z oblasti ŽP a UR.

B) Podpora sítí environmentálních vzdělávacích center - alokace 3 mil. Kč

Cílem je kontinuální rozvoj a stabilizace místních, regionálních a národních sítí environmentálních vzdělávacích center podporou jejich společné koordinace, výměny zkušeností, propagace apod. a dále podporou vytváření a realizace vzdělávacích programů v návaznosti na grantové schéma MŽP v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů.

 

IV. Podmínky účasti

 • Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání žádosti o dotaci.
 • Vyplnění závazného formuláře pro žádost o dotaci včetně požadovaných příloh.
 • Dodržení limitu pro požadovanou dotaci (min. 500000,- Kč a max. 2000000,- Kč) na jeden předkládaný projekt. Pro téma Obecná ochrana ŽP a udržitelný rozvoj je limit pro požadovanou dotaci min. 500000,- Kč a max. 800000,- Kč.
 • Výše požadované dotace nesmí přesáhnout 80 % rozpočtových výdajů projektu.
 • Soulad obsahu projektu s cílem programu č. 3 a oblastmi podpory (viz čl. III).

 

V. Finanční podpora

Finanční podpora bude poskytována z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR v souladu se Směrnicí č. 6/2010 MŽP a dále dle podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí dotace.

 

VI. Způsob podání

Žádosti o poskytnutí dotace je nutné doručit doporučeně nebo přímo do podatelny SFŽP ČR na níže uvedenou adresu v uzavřených obálkách s označením:

      Podpora EVVOP
 
    Státní fond životního prostředí ČR
 
     Olbrachtova 2006/9
      140 00 Praha 4

Příjem žádostí končí 25. 6. 2010 ve 12.00 hod. Rozhoduje datum doručení na SFŽP, nikoliv datum poštovního razítka! Později nebo jiným způsobem doručené přihlašované projekty nebudou hodnoceny. Žádosti se předkládají v tištěné podobě (originál) a zároveň elektronicky na nosiči CD. Elektronická verze žádosti musí být zpracována v obvyklých formátech (Microsoft Word, Excel, případně Open Office). Elektronická verze žádosti musí obsahovat formulář žádosti, podrobný popis projektu, výroční zprávy žadatele a případných partnerů za poslední 3 roky nebo jejich ekvivalent a přílohy.

Žadatelé o dotaci na tištěná periodika dále přiloží 3 různá čísla doposud vydaných časopisů v počtu 3 ks od každého čísla.

 

VII. Posouzení žádostí

Odbor národních programů a EVVO SFŽP ČR posoudí doručenou žádost z hlediska souladu s podmínkami pro přijetí žádosti a s vyhlášenou výzvou a z hlediska formální úplnosti údajů a dokladů.

Předložené žádosti, které nesplní základní formální náležitosti, vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení a celá žádost bude vrácena předkladateli.

Pokud žádost obsahuje nedostatečné podklady bude pracovník/ce Fondu telefonicky kontaktovat žadatele a upřesní požadavky na doplnění žádosti. Lhůta pro dodání vyžádaných dokladů je max. 3 pracovní dny.

Akceptované žádosti budou dále posouzeny Odborem environmentálního vzdělávání MŽP a minimálně dvěma externími hodnotiteli, kteří vypracují bodové hodnocení a komentáře k žádosti. Každý expert svým podpisem vylučuje případný střet zájmů při hodnocení žádostí.

Výstup z expertního hodnocení je předkládán Radě SFŽP ČR k projednání. Rada Fondu své návrhy na kladné či záporné Rozhodnutí předkládá ministrovi životního prostředí. Rozhodnutí ministra je konečné.

 

VIII. Kritéria

Každá akceptovaná žádost bude hodnocena podle těchto kritérií:

Žádosti v tématech 1-3:

 • Jak přínosný je projekt pro konkrétní potřeby a řešení problémů na národní nebo regionální úrovni (včetně synergií a zamezení duplikování s jinými aktivitami)?
 • Jak jasně jsou definovány a strategicky zvoleny cílové skupiny?
 • Jak relevantní je projekt z hlediska prioritních témat 6. výzvy?
 • Jak vhodné, vzájemně související a praktické jsou navrhované aktivity?
 • Obsahuje návrh konkrétní prvky přidané hodnoty, vzory dobré praxe, je projekt opakovatelný v jiném regionu, přenositelný?
 • Jak koherentní, vzájemně související a odpovídající je celkový návrh projektu? (včetně předpokládaného vyhodnocení výsledků projektu)
 • Je plán navrhovaných aktivit projektu srozumitelný, přehledný a proveditelný?
 • Obsahuje návrh objektivně měřitelné ukazatele výstupů projektu?
 • Je pravděpodobné, že projekt bude mít multiplikační efekt? (včetně rozsahu opakování a rozšíření výsledku projektu a šíření informací)
 • Má žadatel dostatečné zkušenosti s řízením projektu?
 • Má žadatel dostatečné odborné a organizační zkušenosti?
 • Do jaké míry je rozpočet přehledný a srozumitelný?
 • Jsou navrhované náklady nezbytné pro realizaci projektu a jsou v adekvátní výši?

Žádosti o podporu v tématu č. 4) Obecná ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj - pro již existující periodika v jejichž obsahu výrazně převažují články zaměřené na životní prostředí a udržitelný rozvoj budou posuzovány podle následujících kritérií:

 • Jak přínosný je projekt pro konkrétní potřeby a řešení problémů na národní nebo regionální úrovni (včetně synergií a zamezení duplikování s jinými aktivitami)?
 • Jak jasně jsou definovány a strategicky zvoleny cílové skupiny?
 • Jak koherentní, vzájemně související a odpovídající je celkový návrh projektu? (včetně předpokládaného vyhodnocení výsledků projektu)
 • Je plán navrhovaných aktivit projektu srozumitelný, přehledný a proveditelný?
 • Obsahuje návrh objektivně měřitelné ukazatele výstupů projektu?
 • Je pravděpodobné, že projekt bude mít multiplikační efekt? (včetně rozsahu opakování a rozšíření výsledku projektu a šíření informací)
 • Má žadatel dostatečné zkušenosti s řízením projektu?
 • Má žadatel dostatečné odborné a organizační zkušenosti?
 • Do jaké míry je rozpočet přehledný a srozumitelný?
 • Jsou navrhované náklady nezbytné pro realizaci projektu a jsou v adekvátní výši?
 • Jaká je územní distribuce? (místní / regionální / národní, mezinárodní)
 • Jak vysoký náklad je na 1 číslo?
 • Jaká je cílová skupina čtenářů? (členové určitého sdružení, zájmově omezená skupina, profesně nebo věkově omezená skupina ...)
 • Obsahové zaměření (% témat z oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje)
 • Jaká je historie vydávaní? (včetně dosavadního průměrného nákladu a počtu abonentů-předplatitelů)
 • Jaká je periodicita vydávání ?
 • Jak je zajištěno souběžné elektronické publikovaní?
 • Jaká je přepočtená průměrná cena za 1 výtisk? (zahrnující veškeré náklady)
 • Jak je přehledný rozpočet - redakční práce, grafické zpracovaní, nákup autorských práv (fotografie), předtisková příprava, tisk, distribuce, apod.?
 • Jaký je způsob distribuce?
 • Je periodikum prodejné nebo zdarma?
 • Je využívání recyklovaný papír na tisk?

Žádosti o podporu v tématu č. 4) Obecná ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj - pro již existující webové servery (inovace) se zpravodajstvím z oblasti životní prostředí a  udržitelný rozvoj budou posuzovány podle následujících kritérií:

 • Jak přínosný je projekt pro konkrétní potřeby a řešení problémů na národní nebo regionální úrovni (včetně synergií a zamezení duplikování s jinými aktivitami)?
 • Jak jasně jsou definovány a strategicky zvoleny cílové skupiny?
 • Jak koherentní, vzájemně související a odpovídající je celkový návrh projektu? (včetně předpokládaného vyhodnocení výsledků projektu)
 • Je plán navrhovaných aktivit projektu srozumitelný, přehledný a proveditelný?
 • Obsahuje návrh objektivně měřitelné ukazatele výstupů projektu?
 • Je pravděpodobné, že projekt bude mít multiplikační efekt? (včetně rozsahu opakování a rozšíření výsledku projektu a šíření informací)
 • Má žadatel dostatečné zkušenosti s řízením projektu?
 • Má žadatel dostatečné odborné a organizační zkušenosti?
 • Do jaké míry je rozpočet přehledný a srozumitelný?
 • Jsou navrhované náklady nezbytné pro realizaci projektu a jsou v adekvátní výši?

Webové servery se zpravodajstvím z oblasti ŽP a UR:

 • Jaká je čtenost dle údajů zjištěných externí firmou (např. NetMonitor, iAudit apod.)?
 • Existují analytické údaje o struktuře čtenářů, jejich zájmů a priorit?
 • Jaký je podíl přijaté placené inzerce na nákladech?
 • Jaké jsou náklady na placenou inzerci podporovaného serveru jinde (na jiných portálech, vtisku...)?
 • Je zpoplatňována část nebo celý obsah portálu?
 • Jaká je četnost (periodicita) aktualizací portálu?
 • Je server zařazen do možností personalizace na velkých portálech typu Seznam apod.?
 • Je zajištěna přístupnost portálu (stránek) pro handicapované uživatele?

 

IX. Závěrečná ustanovení a doporučení

 • SFŽP nevrací žádosti, které byly akceptovány a dále hodnoceny. U neúspěšných žádostí na požádání sdělí jednotlivá bodová hodnocení a případné poznámky od hodnotitelů.
 • Proti Rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.
 • Na poskytnutí dotace není právní nárok.

 

Přílohy:
1. Formulář žádosti - soubor Excel
2. Podrobný popis projektu - soubor Doc

 

Děle ke stažení: Kompletní dokumenty k 6. výzvě