Více času na podstatné

Podpora z programu na podporu ochrany ozónové vrstvy Země

02.08.2010 08:08

První výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci Programu ochrany ozónové vrstvy Země byla vyhlášena 30. 7. 2010.
Cílem programu je postupné omezování výroby a spotřeby některých látek na bázi halogenových uhlovodíků (freonů), látek zodpovědných za poškozování vrstvy ozónu ve stratosféře, která hraje velmi důležitou roli pro veškerý život na Zemi.

 

O podporu je možné žádat na realizaci opatření ve 4 základních oblastech:

1. znovuzískávání a sběr látek poškozujících ozónovou vrstvu Země,
2. následné zneškodnění látek poškozujících ozónovou vrstvu Země,
3. implementace náhradních technologií s nulovým ODP, rovněž i znovuzískávání látek,
4. měření a monitorování stavu ozónové vrstvy Země (měření intenzity UV záření), sledování stratosferických procesů a jejich vztah k ozónové vrstvě a změně klimatu.

Program je určen pro nepodnikatelské subjekty i pro podnikatele.

Příjem žádostí bude ukončen 30. listopadu 2010.

Výzva se řídí podmínkami a pravidly stanovenými Přílohou I Směrnice č. 6/2010 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

 

Dokumenty ke stažení:

Dokumenty k 1. výzvě ke stažení

Výzva k předkládání žádostí

Pokyny pro žadatele

Kritéria pro výběr projektů přijímaných v rámci Programu ochrany ozónové vrstvy Země

GWP regulovaných látek a ostatních (zpráva IPCC)

Pokyny pro zajištění pohledávky (v případě půjčky)

 

Zdroj: sfžp