Více času na podstatné

Pole jako provozovna podle zákona o IRZ

05.03.2010 06:53

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z helpdesku IRZ – „Zemědělský podnik obhospodařuje zemědělskou půdu (na celkové výměře přes 1000 ha). Jednotlivá pole se nacházejí v různých katastrálních územích, v některých případech významně prostorově vzdálených od střediska zemědělského podniku. Mají být jednotlivá pole považována za provozovny ve smyslu zákona č. 25/2008 Sb.?“

 

Odpověď:

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31. 3. 2010) se plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní předpisy:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR),
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,
 • Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

 

Pole jako provozovna podle zákona o IRZ

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady.

 • Provozovnu – podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2). „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.
 • Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická osoba).
 • Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti) provozované v provozovně. Podle nařízení č. 166/2006/ES je zařízení: stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností uvedených v příloze I, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a mohly by ovlivnit emise a znečištění.
 • Lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako „zeměpisné umístění provozovny“. Důležitým aspektem identifikace provozovny jsou její zeměpisné souřadnice. Zeměpisné souřadnice provozovny jsou jedním z údajů, které jsou ohlašovatelé povinni uvést. Lokalita se nestane dvěma lokalitami pouze proto, že dva pozemky téhož provozovatele jsou odděleny fyzickou překážkou, jako je například silnice, železniční trať nebo řeka.
 • Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny mimo provozovnu.
 • Překročení ohlašovací prahu. Ohlašovací prahy pro látky a odpady jsou určeny výše uvedenými právními předpisy a představují množství látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení ohlašovacího prahu.

Ohlašovací jednotkou pro integrovaný registr znečišťování je jednotlivá provozovna s přesnou polohou, která může být určena zeměpisnými souřadnicemi.

 • Do IRZ se ohlašuje za jednotlivé provozovny.
 • Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích do ovzduší, vody a půdy, v přenosech v odpadních vodách nebo v odpadech – příloha II nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo provozovnu.
 • Ohlašovací povinnost vzniká pouze v případě překročení příslušných ohlašovacích prahů.

Provozovatel zemědělského podniku má ve většině případu několik polí (půdních bloků podle zákona č. 252/1997 o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; evidenci využití půdy vede Ministerstvo zemědělství), které jsou často z hlediska IRZ na zeměpisně oddělených plochách (polích), tudíž se nacházejí v různých lokalitách z nichž každá plocha (pole) by musela být samostatně vymezená jako provozovna.

Provozovna dle zákona č. 25/2008 Sb. může být určena:

 • jedním provozovatelem,
 • stacionárními technickými jednotkami a souvisejícími činnostmi,
 • stejnou lokalitou (polohou).

Dle zákona č. 25/2008 Sb. je v provozovně vykonávaná určitá činnost prostřednictvím stacionárních technických jednotek. Pěstování zemědělských plodin (hospodářské využívání půdy) je možné chápat jako „určitou činnost“. Tato činnost, ale není vykonávaná prostřednictvím stacionárních technických jednotek. V technologickém postupu pěstování zemědělských plodin se využívají zejména mobilní mechanizační (technické) prostředky. Mobilní prostředky využívané v technologickém postupu pěstování se přesouvají po různých lokalitách a tudíž je nelze definovat jako stacionární technické jednotky.

 • Pole nenaplňuje definici provozovny podle zákona č. 25/2008 Sb. Ačkoliv je pole jako takové stacionární, není technickou jednotkou.

 

Závěr

 • Jednotlivá pole (půdní bloky) nesplňují definici provozovny podle zákona č. 25/2008 Sb.
 • Provozovatel nemusí registrovat jednotlivá pole jako samostatné provozovny.

Důležité právní předpisy:

 • zákon č. 25/2008 Sb.
 • nařízení EP a Rady č. 166/2006/ES.
 • nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Kompletní informace k plnění ohlašovací povinnosti naleznete v příručce pro ohlašování, která je k dispozici zde.

K řešení otázek k IRZ je určena služba helpdesk IRZ, na kterou se může každý provozovatel či uživatel IRZ obrátit (irz.info (at) ce­nia.cz).

 

Upozornění:

Uvedené informace se striktně vztahují k plnění ohlašovacích povinností do integrovaného registru znečišťování podle zákona č. 25/2008 Sb., nařízení č. 166/2006/ES a nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Jedná se pouze o ilustrativní popisy a nikoli vyčerpávající výčet ohlašovacích povinností za konkrétní provozovny. Obsah nelze pozměňovat a vztahovat na plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů.